WYSTĄPIENIE DELEGATA PRZEDSIĘBIORCÓW, 
Jacka Kokota - Związek Rzemiosła Polskiego
104. SESJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PRACY 5 CZERWCA 2015 R.


Panie Przewodniczący,

Szanowny Panie Dyrektorze Generalny

Panie i Panowie,

Jest dla mnie zaszczytem zabranie głosu w trakcie 104 sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy, reprezentując polskie organizacje pracodawców. Tegoroczna sesja odbywająca się pod hasłem „Budowanie przyszłości z godną pracą” jest niezwykle ważną dla organizacji pracodawców i zrzeszonych w nich członków. Przecież to przedsiębiorcy budują przyszłość swojego kraju.

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Polsce stale poprawia się. Wartość Produktu Krajowego Brutto (PKB) w Polsce jest wytwarzana głównie przez firmy z sektora MSP. Udział tego sektora w PKB całej polskiej gospodarki jest największy i wynosi aż 47,3 %. Dla porównania PKB wytworzony przez duże firmy stanowi tylko 24,5%, czyli jest dwukrotnie mniejszy. Polski rząd po wielu latach dostrzega w końcu znaczenie tego sektora w kształtowaniu pozycji Polski na arenie międzynarodowej. MSP sa prawdziwą siłą do tworzenia zatrudnienia

Tym bardziej z zadowoleniem przyjęliśmy przyjęcie przez Dyrektora Generalnego MOP do porządku obrad niniejszej 104 sesji MOP Komitetu pt. Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz godna praca i tworzenie produktywnego zatrudnienia. MOP powinien więcej uwagi poświęcać problematyce funkcjonowania mikro i małych firm i tworzyć dla nich warunki do prawidłowego i dynamicznego rozwoju. Od wielu lat podkreślamy konieczność wprowadzenia większej elastyczności w zatrudnianiu pracowników dla sektora MSP. Zwiększenie elastyczności wcale nie musi oznaczać zatrudniania na warunkach mniej godnych od zatrudnienia nieelastycznego. W Polsce kilkakrotne już zmiany w Kodeksie pracy nie przyniosły jednak spodziewanych efektów, gdyż stopa bezrobocia wcale nie maleje. Należy przypuszczać iż pracownicy jak i pracodawcy są zmuszeni uciekać w „szarą strefę”- nieformalna ekonomia.

Jednym z elementów poprawiających funkcjonowanie przedsiębiorstw mają przynieść proponowane zarówno przez Kancelarię Prezydenta, jak i Radę Ministrów zmiany w ordynacji podatkowej. To propozycje zmieniające relację urzędnik-podatnik. Ma powstać katalog praw podatnika, który wpłynie pozytywnie na rozstrzyganie spraw na korzyść podatnika. Ponadto zostanie skonstruowany mechanizm skrócenia terminu przedawnienia.

Za sprawą organizacji pracodawców coraz więcej uwagi poświęca się kształceniu zawodowemu. Poprzez złe podejście resortu edukacji mamy teraz problem w Polsce ze znalezieniem wykwalifikowanej siły roboczej wynikający z zahamowania rozwoju kształcenia zawodowego. W grudniu odbyliśmy debatę nt. potrzeb zmian w przepisach dotyczących usprawnienia kształcenia dualnego w Polsce. Niestety strona związkowa nie podjęła rozmów w tym zakresie i nie pojawiła się na posiedzeniu Komisji Trójstronnej.

Brak udziału strony związkowej na posiedzeniach Komisji Trójstronnej od 23 miesięcy spowodował zachwianie negocjacji kluczowych kwestii społecznych. Zmiana ma nastąpić poprzez opracowanie projektu dotyczącego nowej formuły dialogu społecznego w Polsce. Komisja Trójstronna ma być zastąpiona Radą Dialogu Społecznego. Najważniejszym kierunkiem zmian jest poszerzenie kompetencji samej Rady i partnerów społecznych. Rada Dialogu społecznego, ma mieć uprawnienia inicjowania procesu legislacyjnego. Naprzemienne przewodnictwo w radzie trzech stron dialogu ma spowodować równość stron, w inicjowaniu działań podejmowanych w ramach Rady.
Ustawa ma być wprowadzona w szybki tryb legislacyjny i zaraz po wakacjach dialog społeczny w Polsce powinien się odrodzić na nowo. Nareszcie powróci płaszczyzna do rozmów mająca na uwadze pilne potrzeby społeczno-gospodarcze kraju.

Panie i Panowie,

Rok 2015 jest dla Polski szczególnie istotny. Dopiero co przeprowadzono wybory prezydenckie, a w niedalekiej przyszłości czekają nas wybory parlamentarne. W związku z powyższym wyrażamy nadzieję na budowanie lepszej przyszłości z godną pracą dla polskiej gospodarki i światowej.