WYSTĄPIENIE DELEGATA PRACOWNICZEGO,
STANISŁAWA RÓŻYCKIEGO
104 SESJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PRACY 8 CZERWCA 2015 R.


Szanowna Pani Przewodnicząca,
Szanowni Delegaci,
Panie, Panowie,

W imieniu polskiej delegacji pracowniczej chciałbym pogratulować Pani wyboru na tę ważną funkcję. Pragnę także wyrazić wdzięczność Dyrektorowi Generalnemu za jego Raport. Aktualny temat 104. Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy jest niezwykle ważny ponieważ definiuje on stosunki pracy w przyszłości. Tegoroczna debata generalna w na temat przyszłych stosunków pracy nie może być tylko intelektualnym ćwiczeniem dla ekspertów. Winna ona odpowiedzieć na pytania jak: gdzie aktualnie jesteśmy? Wobec jakich dominujących tendencji w gospodarce obecnie stoimy? Oraz na jakich wartościach należy się skupić w procesie ustalania stosunków pracy?

Polska doświadczyła istotnych zmian w zakresie stosunków pracy w czasie ostatnich 25 lat. Mimo względnie dobrej sytuacji gospodarczej, warunki pracy i życia polskich robotników ciągle ulegają pogorszeniu. Nie dzieje się tak wprost jako skutek kryzysu gospodarczego, ale jako skutek uelastycznienia rynku pracy i dużego udziału pracy dorywczej. Jest to raczej skutek zaniechania praktykowania fundamentalnej zasady, że praca nie jest towarem.

Bezrobocie w Polsce, według oficjalnych danych, wynosi około 12% i jest dwukrotnie wyższe w grupie młodych pracowników. Dodatkowo, nie można zapomnieć, że ponad 2 miliony, głównie młodych pracowników opuściło Polskę. Ci, którzy zdecydowali się zostać, pracują w bardzo niestabilnych warunków. Około 30% pracowników nie ma stałego zatrudnienia, pracują oni na tzw. umowach śmieciowych lub jako samozatrudniający się. Niestety, stałe zatrudnienie jest przywilejem nielicznych. Różnica między bogatymi i biednymi rośnie, jednocześnie wzrasta liczba „biednie” pracujących. Wołanie o godziwą pracę w Polsce jest obecnie istotne jak nigdy dotąd. .Z tego powodu polska delegacja pracownicza jest przekonana, że bardzo ważne jest rozpoczęcie poważnej debaty z uwzględnienie naszej odpowiedzialności za realizowanie w praktyce koncepcji pracy godziwej.

Niektórzy politycy i eksperci uważają taką dyskusję za całkowicie bezsensowną. Chcę przypomnieć, że niektórzy możni tego świata próbują przekonać nas, że czas stałego zatrudnienia oraz, że praktykowanie pracy godziwej dla wszystkich jest niemożliwe. Jednak, my pracownicy, zdecydowanie sprzeciwiamy się tej opinii.

Raport Dyrektora Generalnego bardzo precyzyjnie przedstawia wszystkie ryzyka i trudności z którymi się zderzymy w czasie dyskusji nad przyszłością stosunków pracy, są to umiędzynarodowienie produkcji, imigracja, praca dzieci, pauperyzacja itd. Winniśmy postawić zasadnicze pytanie, dlaczego mimo znaczącego i stałego wzrostu produktywności, zarówno w krajach najbardziej rozwiniętych jaki i globalnie, nie ma to odzwierciedlenia w znaczącym i stałym wzroście jakości pracy i życia. Innymi słowy, obserwujemy gwałtowny wzrost różnic ekonomicznych między rozwiniętymi i rozwijającymi się krajami jak i wewnątrz najbardziej rozwiniętych krajów.

Uważamy, że MOP musi kontynuować swoje zadanie w procesie definiowania stosunków pracy w obecnym globalnym kontekście społeczno-ekonomicznym oraz uaktualnione międzynarodowe standardy winny być kluczowym elementem tego zadania.

Niewątpliwie, bez solidnego mechanizmu nadzorczego MOP te dobre standardy pozostaną jedynie pustym sloganem.

Jesteśmy przekonani, że możemy osiągnąć sukces przez wzmocnienie instytucji dialogu społecznego, opartego na wartościach takich jak włączenie, spójność i zaufanie pomiędzy partnerami społecznymi i rządem.

Dialog Społeczny musi być podstawą dla wzmocnienia zasad społecznej sprawiedliwości, tak jak wspomniał to w swoim raporcie Dyrektor Generalny. Niestety Dialog Społeczny w Polsce od przeszło dwóch lat nie istnieje. Jakkolwiek ostatnio zostało osiągnięte porozumienie dotyczące odbudowy instytucji dialogu społecznego, ale prace nad nową regulacją prawną na poziomie rządu nie zostały jeszcze zakończone.

Należy podkreślić, że nie ma miejsca dla dialogu społecznego w procesie edukacyjnym i młodzi kierownicy nie mają wiedzy na temat dialogu społecznego, ani właściwych wzorców do naśladowania. Nawet na uniwersytetach sytuacja nie jest lepsza.

Pani Przewodnicząca,

Niech mi będzie wolno zakończyć: godziwa praca dla wszystkich jest warunkiem koniecznym dla postępu społeczno- ekonomicznego na całym świecie.
Dziękuję bardzo.