KONWENCJA Nr 27
MIEDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY

dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach

Przyjęta dnia 21 czerwca 1929 r.
Data wejścia w życie: 9 marca 1932 r.

Ogólna Konferencja Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów, zwołana w Genewie przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy i zgromadzona tam dnia 30 maja 1929 r. na swej dwunastej sesji,

postanowiwszy przyjąć pewne wnioski, dotyczące wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach, która to kwestia stanowi część pierwszego punktu porządku obrad sesji i,

postanowiwszy, że wnioski te winny być ujęte w formę projektu konwencji międzynarodowej,

przyjmuje w dniu dwudziestym pierwszym czerwca tysiąc dziewięćset dwudziestego dziewiątego roku następujący projekt konwencji do ratyfikacji przez Członków Międzynarodowej Organizacji Pracy, zgodnie z postanowieniami Części XIII Traktatu Wersalskiego i odpowiednich Części innych Traktatów Pokoju:

Artykuł 1.
Na każdej przesyłce lub przedmiocie, wagi brutto tysiąc kilogramów (tona metryczna) lub więcej, złożonych w granicach terytorium każdego Członka, ratyfikującego niniejszą konwencję, i przeznaczonych do przewiezienia morzem lub drogą wodną śródlądową, przed załadowaniem na statek powinna być wskazana waga, oznaczona zewnątrz w sposób wyraźny i trwały. W wypadkach wyjątkowych, gdy trudno jest określić wagę ścisłą, ustawodawstwo krajowe może zezwolić na wskazanie wagi przybliżonej. Obowiązek czuwania nad przestrzeganiem tego postanowienia ciążyć będzie wyłącznie na Rządzie tego kraju, z którego wysyłana jest przesyłka lub przedmiot, z wyłączeniem Rządu każdego innego kraju, przez który przesyłka ta będzie przechodziła w drodze do miejsca przeznaczenia. Ustawodawstwu krajowemu pozostawiona będzie decyzja, czy obowiązek oznaczania wagi w sposób wyżej wskazany należeć będzie do ekspedytora, czy do kogo innego.

Artykuł 2.
Urzędowe dokumenty ratyfikacyjne niniejszej konwencji, zgodnie z warunkami przewidzianymi w Części XIII Traktatu Wersalskiego i w odpowiednich Częściach innych Traktatów Pokojów, winny być przesłane Sekretarzowi Generalnemu Ligi Narodów celem zarejestrowania.

Artykuł 3.
Niniejsza konwencja obowiązywać będzie wyłącznie tych Członków Międzynarodowej Organizacji Pracy, których ratyfikacja została zarejestrowana w Sekretariacie. Wejdzie ona w życie w dwanaście miesięcy po zarejestrowaniu ratyfikacji dwóch Członków przez Sekretarza Generalnego. Następnie konwencja ta wejdzie w życie dla każdego Członka w dwanaście miesięcy od daty zarejestrowania jego ratyfikacji.

Artykuł 4.
Z chwilą, gdy ratyfikacje dwóch Członków Międzynarodowej Organizacji Pracy zostaną zarejestrowane w Sekretariacie, Sekretarz Generalny Ligi Narodów poda ten fakt do wiadomości wszystkich Członków Międzynarodowej Organizacji Pracy. Zawiadomi on również Członków o zarejestrowaniu ratyfikacji, przesłanych mu później przez innych Członków Organizacji.

Artykuł 5.
Każdy członek, który ratyfikował niniejszą konwencję, może po upływie lat dziesięciu od daty pierwotnego wejścia jej w życie wypowiedzieć ją aktem, który prześle do zarejestrowania Sekretarzowi Generalnemu Ligi Narodów. Wypowiedzenie to nabiera mocy dopiero po upływie roku od daty zarejestrowania go w Sekretariacie. Każdy Członek, który ratyfikował niniejszą konwencję, a który w terminie rocznym po upływie okresu dziesięcioletniego, wymienionego w paragrafie poprzednim, nie zrobi użytku z możności wypowiedzenia przewidzianego w niniejszym artykule, będzie związany na nowy okres dziesięcioletni, a następnie będzie mógł wypowiedzieć niniejszą konwencję po upływie każdego okresu dziesięcioletniego, w warunkach przewidzianych w niniejszym artykule.

Artykuł 6.
Po upływie każdego okresu dziesięcioletniego od daty wejścia w życie niniejszej konwencji, Rada Administracyjna Międzynarodowego Biura Pracy winna złożyć Konferencji Ogólnej sprawozdanie o stosowaniu niniejszej konwencji i rozpatrzyć potrzebę umieszczenia na porządku obrad Konferencji kwestii jej całkowitej lub częściowej rewizji.

Artykuł 7.
W razie, gdyby Konferencja Międzynarodowa przyjęła nową konwencję, stanowiącą całkowitą lub częściową rewizję niniejszej konwencji, ratyfikacja przez Członka nowej konwencji, stanowiącej rewizję, pociągnęłaby piso jurne wypowiedzenie niniejszej konwencji bez zachowania terminu niezależnie od przepisów, przewidzianych powyżej w artykule 5, o ile by nowa konwencja stanowiąca rewizję weszła w życie.
Począwszy od daty wejścia w życie nowej konwencji stanowiącej rewizję, niniejsza konwencja przestałaby być otwartą do ratyfikacji Członków. Niniejsza konwencja pozostałaby jednak w mocy, zarówno co do formy jak treści, dla Członków, którzy ją ratyfikowali, a którzy nie ratyfikowaliby nowej konwencji stanowiącej rewizję.

Artykuł 8.
Za tekst autentyczny niniejszej konwencji uznaje się obydwa jej brzmienia: francuskie i angielskie.