KONWENCJA Nr 42
MIEDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY

o chorobach zawodowych z roku 1934 (zrewidowana)

Data wejścia w życie: 17 czerwca 1936 r.
Zrewidowana w 1964 r. przez Konwencję Nr 121.

Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy przy Lidze Narodów, zwołana w Genewie przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy i zgromadzona tam w dniu 4 czerwca 1934 r. na swej osiemnastej sesji,

postanowiwszy przyjąć pewne wnioski w sprawie częściowej rewizji konwencji, dotyczącej odszkodowania za choroby zawodowe, przyjęte przez Konferencję na swej siódmej sesji, która to kwestia zawarta jest w piątym punkcie porządku obrad sesji, i

postanowiwszy, że wnioski te mają być ujęte w formę projektu konwencji międzynarodowej,

przyjmuje w dniu 21 czerwca tysiąc dziewięćset trzydziestego czwartego roku poniższy projekt konwencji, która nazwana będzie Konwencją (zrewidowaną) o chorobach zawodowych z roku 1934:

Artykuł 1.

1. Każdy Członek Międzynarodowej Organizacji Pracy, ratyfikujący niniejszą konwencję, zobowiązuje się do zapewnienia poszkodowanym wskutek chorób zawodowych lub członkom ich rodziny odszkodowania, na zasadach ogólnych swego ustawodawstwa narodowego o odszkodowaniu za wypadki przy pracy.
2. Wysokość tego odszkodowania nie będzie niższa od przewidzianej w ustawodawstwie narodowym wysokości odszkodowania za szkody, wynikłe z wypadków przy pracy. Z zastrzeżeniem tego postanowienia każdy Członek, ustalając w swym ustawodawstwie narodowym warunki wypłacania odszkodowania za choroby zawodowe oraz stosując do tych chorób swoje ustawodawstwo o odszkodowaniach za wypadki przy pracy, będzie mógł tak je zmienić i dostosować, jak to uzna za odpowiednie.

Artykuł 2.

Każdy Członek Międzynarodowej Organizacji Pracy, ratyfikujący niniejszą konwencję, obowiązuje się uważać za choroby zawodowe zarówno choroby, jak zatrucia, wywołane substancjami wymienionymi w załączonym niżej wykazie, jeżeli chorobom tym lub zatruciom ulegają pracownicy, zatrudnieni w zawodach, przemysłach lub przy czynnościach wymienionych obok w tymże wykazie, i jeżeli są one skutkiem pracy w przedsiębiorstwie, podlegającym ustawodawstwu narodowemu.

WYKAZ

Spis chorób i substancji
trujących.

 Spis odnośnych zawodów,
przemysłów i czynności.

Zatrucie ołowiem, jego stopami
lub związkami oraz bezpośrednie 
następstwa tego zatrucia.

Przerób rud, zawierających
ołów, łącznie z ołowiowymi
produktami odpadkowymi w hutach
cynkowych.     
Przetapianie starego cynku i ołowiu w gąski.
Wyrób przedmiotów ze stopionego ołowiu i
ze stopów, zawierających ołów.       
Przemysły poligraficzne.
Wytwarzanie związków ołowiu.
Wyrób i naprawa akumulatorów elektrycznych. 
Przygotowywanie i stosowanie emalii,
zawierających ołów.   
Polerowanie za pomocą opiłków  ołowianych i
substancji zawierających ołów.
Roboty malarskie, związane z przygotowywaniem  
i używaniem pokostów, kitów i farb,zawierających
barwniki ołowiowe.

Zatrucie rtęcią, jej amalgamatami i
związkami oraz bezpośrednie
następstwa tego zatrucia.
Przerób rud rtęciowych.
Wytwarzanie związków rtęciowych
Wyrób przyrządów pomiarowych  i laboratoryjnych.
Przygotowywanie surowców,
używanych w kapelusznictwie.
Złocenie w ogniu.Używanie pomp rtęciowych przy
wyrobie żarówek.
Wyrób kapiszonów z piorunianem rtęci.
Zakażenie wąglikiem. Robotnicy, mający styczność ze
zwierzętami zakażonymi wąglikiem.
Praca przy odpadkach zwierzęcych.
Ładowanie, wyładowywanie lub  przewóz towarów
Pylica, z gruźlicą lub bez gruźlicy krzemowej,
o ile pylica jest przyczyną,powodującą
niezdolność lub śmierć.
Przemysły lub czynności uznane
przez ustawodawstwo narodowe
za narażające na ryzyko pylicy.
Zatrucia fosforem lub jego  związkami wraz z
bezpośrednimi skutkami tego zatrucia.
Wszystkie czynności, związane
z produkcją, wydobywaniem lub
używaniem fosforu lub jego związków.
Zatrucie arsenem lub jego 
związkami wraz z bezpośrednimi
skutkami tego zatrucia
Wszystkie czynności, związane
z produkcją, wydobywaniem lub
używaniem arsenu lub jego związków.
Zatrucia benzolem lub jego 
homologami i ich pochodnymi
wraz z bezpośrednimi skutkami
tego zatrucia.
Wszystkie czynności, związane
z produkcją, wydobywaniem lub
używaniem benzolu lub jego
homologów i ich pochodnych.
Zatrucie chloropochodnymi
węglowodorów szeregu tłuszczowego
Wszystkie czynności, związane
z produkcją, wydobywaniem lub
używaniem chloropochodnych     
 węglowodorów szeregu tłuszczowego,
ustalone przez ustawodawstwo
narodowe.
Zmiany chorobowe wywołane:
a) radem lub innymi  substancjami
promieniotwórczymi,  
b) promieniami Rentgena.
Zachorowanie na nabłoniaki skóry.
Wszystkie czynności, narażające
na działanie radu,
substancji promieniotwórczych
lub promieni Rentgena.
Wszystkie czynności, związane z zajęciem
lub zatrudnieniem przy smole, paku, asfalcie,
olejach mineralnych, parafinie oraz przy wszelkich 
połączeniach, produktach, lub pozostałościach tych
substancji.

Artykuły 3 - 9. : Standardowe postanowienia końcowe2. z wyjątkiem art. 6


Artykuł 6. 1. Każdy Członek, który ratyfikował niniejszą konwencję, może po upływie okresu pięcioletniego, od daty pierwotnego wejścia jej w życie, wypowiedzieć ją aktem, który prześle do zarejestrowania Sekretarzowi Generalnemu Ligi Narodów. Wypowiedzenie to nabiera mocy dopiero po upływie roku od daty zarejestrowania w Sekretariacie.
2. Każdy Członek, który ratyfikował niniejszą konwencję, a który w terminie rocznym po upływie okresu pięcioletniego, wymienionego w paragrafie poprzednim, nie uczyni użytku z możności wypowiedzenia, przewidzianego w niniejszym artykule, będzie związany na nowy okres pięcioletni, a następnie będzie mógł wypowiedzieć niniejszą konwencję po upływie każdego okresu pięcioletniego w warunkach, przewidzianych w niniejszym artykule.

2Patrz Załącznik I