KONWENCJA Nr 101
MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY
dotycząca płatnych urlopów w rolnictwie

Data wejścia w życie: 24 lipca 1954 r.
Zrewidowana w 1970 r. przez Konwencję Nr 132, nadal otwarta do ratyfikacji.

Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, Zwołana do Genewy przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy i zebrana tam dnia 4 czerwca 1952 r. na swej trzydziestej piątej sesji,

Postanowiwszy przyjąć różne wnioski dotyczące płatnych urlopów w rolnictwie, która to sprawa stanowi czwarty punkt porządku obrad sesji,

Postanowiwszy, że wnioski te będą ujęte w formie konwencji międzynarodowej,

przyjmuje dnia dwudziestego szóstego czerwca tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego drugiego roku poniższą konwencję pod nazwą Konwencji o płatnych urlopach (rolnictwo), 1952.

Artykuł 1

Pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwach rolnych, jak też w zajęciach pokrewnych powinni korzystać z corocznego płatnego urlopu po okresie nieprzerwanej pracy u tego samego pracodawcy.

Artykuł 2

1. Każdy Członek, który ratyfikuje niniejszą Konwencję, będzie miał swobodę postanowienia, w jaki sposób będzie zapewnione udzielanie płatnych urlopów w rolnictwie.
2. Udzielanie płatnych urlopów będzie mogło być ewentualnie zapewnione drogą układów zbiorowych lub przez powierzenie ich uregulowania specjalnym organom.
3. Gdy sposób, w jaki zapewnione jest udzielanie płatnych urlopów w rolnictwie, na to pozwala:
a) będzie należało podjąć wstępne wyczerpujące konsultacje pomiędzy najbardziej reprezentatywnymi organizacjami zainteresowanych pracodawców i pracowników, o ile takie istnieją, oraz wszelkimi innymi osobami specjalnie kwalifikowanymi pod tym względem z uwagi na ich zawód lub pracę, do których to osób właściwa władza uważałaby za celowe się zwrócić;
b) zainteresowani pracodawcy i pracownicy powinni uczestniczyć w regulowaniu płatnych urlopów lub być konsultowani w tej sprawie albo mieć prawo do wyrażenia swej opinii w formie i stopniu, określonych przez ustawodawstwo krajowe, lecz w każdym razie na zasadzie bezwzględnej równości.

Artykuł 3

Minimalny wymagany okres nieprzerwanej pracy i minimalny wymiar corocznego płatnego urlopu będą określone przez ustawodawstwo krajowe, układy zbiorowe, orzeczenia rozjemcze albo przez specjalne organy powołane do normowania płatnych urlopów w rolnictwie lub we wszelki inny sposób zatwierdzony przez właściwą władzę.

Artykuł 4

1. Każdy Członek, który ratyfikuje niniejszą Konwencję, ma możność po zasięgnięciu opinii najbardziej reprezentatywnych organizacji zainteresowanych pracodawców i pracowników, o ile takie istnieją, określić przedsiębiorstwa, zajęcia i kategorie osób wymienione w artykule 1, do których będą się stosowały postanowienia Konwencji.
2. Każdy Członek, który ratyfikuje niniejszą Konwencję, może wyłączyć spod stosowania wszystkich lub niektórych postanowień konwencji kategorie osób, do których postanowienia te nie dają się zastosować ze względu na warunki ich zatrudnienia, jak np. zatrudnieni przez rolnika członkowie jego rodziny.

Artykuł 5

Gdy okaże się to wskazane, należy przewidzieć, zgodnie z procedurą ustaloną dla uregulowania płatnych urlopów w rolnictwie:
a) korzystniejszy system dla pracowników młodocianych, w tym uczniów, w przypadkach, gdy coroczne płatne urlopy udzielane pracownikom dorosłym nie są uważane za odpowiednie dla pracowników młodocianych;
b) przedłużenie okresu trwania płatnego urlopu wraz z trwaniem zatrudnienia;
c) urlop proporcjonalny lub, w jego braku, odszkodowanie wyrównawcze, jeżeli okres nieprzerwanej służby pracownika nie pozwala mu pretendować do corocznego płatnego urlopu, lecz przekracza okres minimalny ustalony zgodnie z ustanowioną procedurą;
d) przy udzielaniu corocznego płatnego urlopu - wyłączenie urzędowych i zwyczajowych dni świątecznych, okresów odpoczynku tygodniowego, a w granicach ustalonych zgodnie z ustanowioną procedurą - czasowych przerw w pracy, wynikających z takich powodów, jak choroba lub wypadek.

Artykuł 6

Coroczny płatny urlop będzie mógł być udzielony w granicach, jakie będą mogły być ustalone przez ustawodawstwo krajowe, układy zbiorowe, orzeczenia rozjemcze lub przez specjalne organy, powołane do uregulowania płatnych urlopów w rolnictwie, albo we wszelki inny sposób zatwierdzony przez właściwą władzę.

Artykuł 7

1. Każda osoba biorąca urlop na mocy niniejszej Konwencji otrzymywać będzie za cały czas trwania tego urlopu wynagrodzenie, które nie może być niższe od jej zwykłego wynagrodzenia, lub takie wynagrodzenie, jakie będzie mogło być ustanowione zgodnie z paragrafami 2 i 3 niniejszego artykułu.
2. Wynagrodzenie należne za okres urlopu będzie obliczane w sposób przepisany przez ustawodawstwo krajowe, układy zbiorowe, orzeczenia rozjemcze lub przez organy specjalnie powołane do uregulowania płatnych urlopów w rolnictwie, albo we wszelki inny sposób zatwierdzony przez właściwą władzę.
3. Gdy w wynagrodzeniu osoby biorącej urlop mieszczą się również świadczenia w naturze, będzie można jej wypłacić za okres urlopu gotówkową równowartość tych świadczeń.

Artykuł 8

Wszelki układ, co do zrzeczenia się prawa do corocznego płatnego urlopu lub, co do zrzeczenia się tego urlopu powinien być uważany za nieważny.

Artykuł 9

Każda osoba, zwolniona bez własnej winy przez wzięciem należnego jej urlopu, powinna otrzymać za każdy dzień urlopu należnego jej w myśl niniejszej Konwencji wynagrodzenie przewidziane w artykule 7.

Artykuł 10

Każdy Członek, który ratyfikuje niniejszą Konwencję, powinien zapewnić istnienie odpowiedniego systemu inspekcji i kontroli dla zabezpieczenia stosowania Konwencji.

Artykuł 11

Każdy Członek, który ratyfikuje niniejszą Konwencję, powinien przesyłać, co rok Międzynarodowemu Biuru Pracy ogólne sprawozdanie, informujące, w jaki sposób stosowane są postanowienia Konwencji. Sprawozdanie to zawierać będzie ogólne wskazówki, co do zajęć, kategorii i przybliżonej liczby pracowników, do których ma zastosowanie ta reglamentacja, czasu trwania udzielanych urlopów i, w razie potrzeby, innych najważniejszych okoliczności, dotyczących płatnych urlopów w rolnictwie.

* * *

Artykuły 12, 13, 16 – 21: Standardowe postanowienia końcowe1.
Artykuły 14 i 15: Deklaracje stosowania do terytoriów niemetropolitalnych2. _________________________________________

1 Patrz Zalacznik I
2Patrz Załącznik II