KONWENCJA Nr 112
MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY
dotycząca najniższego wieku dopuszczania do pracy w rybołówstwie

Data wejścia w życie: 7 listopada 1961 r.

Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, Zwołana do Genewy przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy i zebrana tam w dniu 3 czerwca 1959 r. na swej czterdziestej trzeciej sesji,

Postanowiwszy przyjąć różne wnioski dotyczące najniższego wieku dopuszczania do pracy w rybołówstwie, która to sprawa stanowi piąty punkt porządku dziennego sesji,

Postanowiwszy, że wnioski te przybiorą formę międzynarodowej konwencji,

Przyjmuje w dniu dziewiętnastym czerwca tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego dziewiątego roku następującą Konwencję, która nosić będzie nazwę Konwencji o najniższym wieku (rybołówstwo), 1959:

Artykuł 1

1. Dla celów niniejszej konwencji określenie "statek rybacki" obejmuje wszystkie statki lub okręty wszelkiego rodzaju stanowiące zarówno własność publiczną, jak i prywatną, a przeznaczone do połowów morskich na wodach słonych.
2. Niniejszej konwencji nie stosuje się do rybołówstwa w portach lub ujściach rzecznych, ani też do osób, które zajmują się rybołówstwem dla celów sportowych lub dla przyjemności.

Artykuł 2

1. Dzieci w wieku poniżej 15 lat nie mogą być zatrudniane przy pracach na statkach rybackich.
2. Jednak mogą one w niektórych wypadkach brać udział w czynnościach wykonywanych na statkach rybackich podczas wakacji szkolnych, pod warunkiem, że czynności te:
a) nie są szkodliwe dla ich zdrowia lub dla ich normalnego rozwoju;
b) nie mają charakteru przynoszącego szkodę ich nauce w szkole;
c) nie mają na celu zysku handlowego.
3. Ustawodawstwo krajowe może ponadto zezwolić na wydawanie zaświadczeń zezwalających na zatrudnianie dzieci w wieku co najmniej 14 lat w wypadkach, gdy władza szkolna lub inna odpowiednia władza określona przez ustawodawstwo krajowe upewni się, że zatrudnienie to leży w interesie dziecka, wziąwszy należycie pod uwagę jego zdrowie i stan fizyczny, jak również korzyści zarówno przyszłe, jak i bezpośrednie, jakie może mu przynieść zamierzone zatrudnienie.

Artykuł 3

Młodociani w wieku poniżej osiemnastu lat nie mogą być zatrudniani przy pracach na statkach rybackich opalanych węglem w charakterze palaczy i węglarzy.

Artykuł 4

Postanowień artykułów 2 i 3 nie stosuje się do pracy dzieci na statkach szkolnych, pod warunkiem że praca ta będzie zatwierdzona i nadzorowana przez władzę publiczną.

* * *

Artykuły 5 – 12: Standardowe postanowienia końcowe 1.

Powyższy tekst jest autentycznym tekstem konwencji przyjętej należycie przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej czterdziestej trzeciej sesji, która odbyła się w Genewie i została ogłoszona za zamkniętą w dniu 25 czerwca 1959 r.

Na dowód czego w dniu piętnastym lipca 1959 r. złożyli swoje podpisy. (pominięto) _________________________________________

1Patrz Załącznik I