DEKLARACJA
MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY
DOTYCZĄCA PODSTAWOWYCH ZASAD
I PRAW W PRACY
ORAZ DZIAŁANIA UZUPEŁNIAJĄCEZważywszy, że MOP została utworzona w przekonaniu, że sprawiedliwość społeczna jest podstawą powszechnego i trwałego pokoju;

Zważywszy, że wzrost gospodarczy choć ma podstawowe znaczenie, lecz jest niewystarczający dla zapewnienia sprawiedliwości, postępu społecznego i likwidacji ubóstwa, potwierdzając tym samym potrzebę popierania przez MOP silnej polityki społecznej, sprawiedliwości i demokratycznych instytucji;

Zważywszy, że MOP obecnie bardziej niż kiedykolwiek powinna wykorzystać wszystkie swoje możliwości w zakresie działalności normotwórczej, współpracy technicznej i badań we wszystkich obszarach wchodzących w zakres jej kompetencji, w szczególności dotyczących zatrudnienia, szkolenia zawodowego i warunków pracy, celem zapewnienia, by w kontekście globalnej strategii na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, polityka gospodarcza i społeczna stanowiły wzajemnie uzupełniające się elementy, mające za zadanie stworzenie trwałego rozwoju, opartego na szerokich podstawach;

Zważywszy, że MOP powinna zwrócić szczególną uwagę na problemy osób mających szczególne potrzeby społeczne, w szczególności na bezrobotnych i pracowników migrujących, jak również zainicjować oraz promować działania na szczeblu międzynarodowym, regionalnym i krajowym, ukierunkowane na rozwiązywanie problemów tych osób oraz promować skuteczną politykę mającą na celu tworzenie nowych miejsc pracy;

 Zważywszy, że dążąc do zachowania więzi między postępem społecznym a wzrostem gospodarczym, szczególną rolę należy przypisać zagwarantowaniu podstawowych zasad i praw w pracy, gdyż umożliwia to zainteresowanym osobom swobodne i oparte na zasadach równości szans dochodzenie należnej części ogólnego majątku, do powstania, którego przyczyniły się, jak również umożliwia im wykorzystanie w pełni swojego potencjału;

Zważywszy, że MOP jest upoważnioną z mocy Konstytucji organizacją międzynarodową oraz właściwym organem mającym za zadanie przyjmowanie międzynarodowych norm pracy i zajmowanie się nimi, jak również cieszy się powszechnym poparciem i uznaniem jeśli chodzi o promocję podstawowych praw w pracy, co jest wyrazem jej konstytucyjnych zasad;

Zważywszy, że w sytuacji wzrastającej niezależności gospodarczej, pilną sprawą staje się ponowne potwierdzenie trwałego charakteru podstawowych zasad i praw zapisanych w Konstytucji Organizacji, jak również promocja ich powszechnego stosowania; Międzynarodowa Konferencja Pracy, l.

 1. Przypomina, że:
  1. przystępując z własnej woli do MOP, wszyscy Członkowie wyrazili poparcie dla zasad i praw określonych w jej Konstytucji oraz w Deklaracji Filadelfijskiej, jak również podjęli działania na rzecz osiągnięcia wszystkich celów Organizacji na miarę swoich możliwości oraz z pełnym uwzględnieniem swojej konkretnej sytuacji;
  2. wspomniane zasady i prawa zostały wyrażone i rozwinięte w formie konkretnych praw i obowiązków w konwencjach uznawanych za podstawowe zarówno w Organizacji jak i poza nią;
 2. Oświadcza, że wszyscy Członkowie, nawet jeśli nie ratyfikowali omawianych konwencji, mają - wynikający z faktu członkostwa w Organizacji - obowiązek poszanowania, promowania oraz realizacji, w dobrej wierze oraz zgodnie z Konstytucją, zasad dotyczących podstawowych praw stanowiących przedmiot wspomnianych konwencji, a mianowicie:
  1. swobody zrzeszania się oraz efektywnego uznania prawa rokowań zbiorowych;
  2. likwidacji wszelkich form pracy przymusowej lub obowiązkowej;
  3. skutecznej likwidacji pracy dzieci oraz
  4. ikwidacji dyskryminacji w zatrudnieniu i w zakresie wykonywania zawodu;
 3. Uznaje obowiązek Organizacji polegający na wspieraniu Członków, w reakcji na ich określone i zgłaszane potrzeby, w działalności na rzecz osiągnięcia wspomnianych celów poprzez pełne wykorzystanie środków konstytucyjnych, operacyjnych i budżetowych, w tym uruchomienie środków oraz pomocy zewnętrznej, jak również poprzez zachęcanie innych organizacji międzynarodowych, z którymi MOP nawiązała stosunki, w oparciu o artykuł 12 jej Konstytucji, do wspierania tych działań poprzez:
  1. oferowanie współpracy technicznej oraz usług doradczych dla promocji ratyfikacji i stosowania podstawowych konwencji;
  2. wspieranie Członków, którzy jeszcze nie są w stanie ratyfikować niektórych lub wszystkich tych konwencji, w działaniach mających na celu poszanowanie, promocję oraz realizację zasad dotyczących podstawowych praw będących przedmiotem tych konwencji; jak również
  3. poprzez wspieranie działań Państw członkowskich zmierzających do stworzenia odpowiedniego klimatu dla rozwoju gospodarczego i społecznego;
 4. Postanawia, że w celu pełnego wprowadzenia w życie niniejszej Deklaracji, będą realizowane znaczące i skuteczne działania promocyjne, zgodnie ze środkami określonymi w załączniku do niniejszej Deklaracji, który będzie traktowany jako integralna część tej Deklaracji;
 5. Podkreśla, że normy pracy nie powinny być wykorzystywane w celach protekcjonizmu handlowego i że żadne postanowienia niniejszej Deklaracji ani działania stanowiące jej uzupełnienie nie będą odwoływały się lub nie będą w inny sposób wykorzystywane dla takich celów; ponadto, niniejsza Deklaracja, jak również działania stanowiące jej uzupełnienie w żaden sposób nie będą kwestionować relatywnych korzyści jakiegokolwiek kraju.

Działania uzupełniające Deklarację
I. CEL OGÓLNY

 1. Celem przedstawionych poniżej działań uzupełniających jest zachęcanie do podejmowania przez Członków Organizacji wysiłków na rzecz promocji podstawowych zasad i praw zawartych w Konstytucji MOP oraz w Deklaracji Filadelfijskiej, jak również ponownie potwierdzonych w niniejszej Deklaracji.
 2. Zgodnie z tym celem, mającym charakter ściśle promocyjny, niniejsze działania uzupełniające umożliwią określenie obszarów, w których wsparcie ze strony Organizacji w formie pomocy technicznej może okazać się użyteczne dla jej Członków jeśli chodzi o ułatwienie im realizacji wspomnianych podstawowych zasad i praw. Działania te nie stanowią substytutu określonych mechanizmów kontrolnych, jak również nie będą utrudniać ich funkcjonowania, tak więc w ramach niniejszych działań uzupełniających nie będą analizowane lub powtórnie analizowane konkretne zagadnienia wchodzące w zakres kompetencji tych mechanizmów.
 3. Dwa aspekty niniejszych działań uzupełniających, opisane poniżej, opierają się na istniejących procedurach: coroczne analizy sytuacji w zakresie nieratyfikowanych, podstawowych konwencji zakładają po prostu pewną modyfikację obecnych procedur stosowania artykułu 19(5)(a) Konstytucji; oraz raport ogólny, który będzie pomagał w uzyskaniu najlepszych wyników z realizacji procedur stosowanych zgodnie z Konstytucją.

II. COROCZNE PRZEGLĄDY NIERATYFIKOWANYCH KONWENCJI PODSTAWOWYCH
A. Cel i zakres

 1. Celem jest zapewnienie możliwości dokonywania corocznych analiz sytuacji, za pomocą uproszczonych procedur zastępujących przeglądy dokonywane co cztery lata, wprowadzone przez Radę Administracyjną w 1995 r. Przeglądy będą dotyczyć działań realizowanych zgodnie z Deklaracją przez Członków, którzy jeszcze nie ratyfikowali wszystkich podstawowych konwencji.
 2. Przeglądy będą obejmować co roku cztery obszary podstawowych zasad i praw, określonych w niniejszej Deklaracji.

B. Procedury

 1. Przeglądy będą opierały się na sprawozdaniach, przedkładanych przez Członków zgodnie z artykułem 19 paragraf 5(e) Konstytucji. Formularze sprawozdawcze zostaną opracowane w sposób umożliwiający uzyskanie informacji od rządów, które nie ratyfikowały jednej lub większej liczby podstawowych konwencji na temat wszelkich zmian, które mogły zajść w ustawodawstwie oraz w praktyce tych Członków, przy należytym uwzględnieniu artykułu 23 Konstytucji oraz ustalonej praktyki.
 2. Sprawozdania zbiorcze, opracowane przez Biuro, zostaną poddane przeglądowi przez Radę Administracyjną.
 3. W celu przedstawienia wprowadzenia do tak opracowanych sprawozdań, zwracającego uwagę na wszystkie aspekty, które mogą wymagać bardziej dogłębnej dyskusji, Biuro może powołać grupę ekspertów mianowanych w tym celu przez Radę Administracyjną.
 4. Należy zbadać możliwość wprowadzenia modyfikacji istniejących procedur Rady Administracyjnej w celu umożliwienia Członkom, którzy nie są reprezentowani w tej Radzie, przedstawiania w najwłaściwszy sposób wyjaśnień, które mogą okazać się konieczne lub użyteczne w trakcie obrad Rady Administracyjnej, dla uzupełnienia informacji zawartych w ich sprawozdaniach.

III. RAPORT OGÓLNY A.
Cel i zakres

 1. Celem raportu jest przedstawienie dynamicznego, ogólnego obrazu sytuacji w zakresie każdej kategorii podstawowych zasad i praw, odnotowanego w ciągu poprzedzających czterech lat. Ponadto raport będzie stanowił podstawę do oceny skuteczności pomocy udzielanej przez Organizację i będzie służyć określeniu priorytetów na nadchodzący okres w formie planów działania w obszarze współpracy technicznej, opracowanych w szczególności w celu uruchomienia środków wewnętrznych i zewnętrznych niezbędnych dla ich realizacji.
 2. Raport będzie obejmował kolejno, każdego roku, jedną z czterech kategorii podstawowych zasad i praw.

B. Procedury

 1. Raport będzie sporządzany, w ramach obowiązków Dyrektora Generalnego, w oparciu o oficjalne informacje, lub informacje zgromadzone i ocenione zgodnie z ustalonymi procedurami. W przypadku państw, które nie ratyfikowały podstawowych konwencji, będzie on w szczególności opierał się na wynikach wspomnianych powyżej corocznych przeglądów. W przypadku Członków, którzy ratyfikowali odpowiednie konwencje, raport będzie opierał się w szczególności na sprawozdaniach przedkładanych zgodnie z artykułem 22 Konstytucji.
 2. Wspomniany raport będzie przedkładany Konferencji, jako raport Dyrektora Generalnego, do dyskusji trójstronnej. Konferencja może rozpatrzyć ten raport odrębnie od sprawozdań, o których mowa w artykule 12 Stałego Regulaminu Międzynarodowej Konferencji Pracy, jak również może poddać go dyskusji w trakcie posiedzenia poświęconego wyłącznie temu raportowi, bądź w inny właściwy sposób. Następnie, zadaniem Rady Administracyjnej będzie, na wcześniejszej sesji. wyciągnięcie wniosków z tych dyskusji w zakresie priorytetów oraz planów działania dla potrzeb współpracy technicznej, które będą realizowane w nadchodzącym okresie czterech lat.

IV. ZROZUMIAŁE JEST IŻ:

 1. Zostaną zaproponowane poprawki do Stałego Regulaminu Rady Administracyjnej oraz Międzynarodowej Konferencji Pracy, które są niezbędne dla realizacji powyższych postanowień.
 2. Konferencja, we właściwym trybie, dokona analizy wspomnianych działań uzupełniających w świetle zdobytych doświadczeń w celu oceny czy spełniają one we właściwy sposób cel ogólny przedstawiony w Części I.

Niniejszy tekst jest tekstem Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej Podstawowych Zasad i Praw w Pracy oraz działań uzupełniających, należycie przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy podczas jej 86. sesji, która odbyła się w Genewie i została uznana za zamkniętą w dniu 18 czerwca 1998 r.
NA DOWÓD CZEGO załączamy nasze podpisy w dniu 19 czerwca 1998 r.


Przewodniczący Konferencji
JEAN-JACQUES OECHSLIN

Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy
MICHEL HANSENNE


FUNDAMENTALNE KONWENCJE MOP


Konwencja Nr 29 dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej.
Konwencja Nr 87 dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych.
Konwencja Nr 98 dotycząca stosowania zasad prawa organizowania się i
rokowań zbiorowych.
Konwencja Nr 100 dotycząca jednakowego wynagrodzenia dla pracujących
mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości.
Konwencja Nr 105 o zniesieniu pracy przymusowej.
Konwencja Nr 111 dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i
wykonywania zawodu.
Konwencja Nr 138 dotycząca najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia.
Konwencja Nr 182 dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz
eliminowania najgorszych form pracy dzieci.
Pliki do pobrania:
Deklaracja Podstawowych Praw i Zasad w Pracy: [pdf], [rtf]
W przypadku problemów z odczytaniem dokumentów w formacie [pdf] radzimy zainstalować program Adobe Acrobat Reader.