Regulamin dotyczący procedury badania skargi wniesionej wg Artykułów 24 i 25 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy 1

(Przyjęty przez Radę Administracyjną na jej 212 Sesji - marzec 1980)


ZASADY OGÓLNE

Artykuł l

Kiedy do Międzynarodowego Biura Pracy wpłynie skarga zgodnie z artykułem 24 Konstytucji Organizacji, Dyrektor Generalny potwierdza jej odbiór oraz powiadamia rząd przeciwko któremu skarga jest wniesiona.

PRZYJMOWALNOŚĆ SKARGI

Artykuł 2

 1. Dyrektor Generalny niezwłocznie przedstawia skargę Funkcjonariuszom Rady Administracyjnej.
 2. Aby skarga była przyjmowalna winna spełniać następujące warunki:
  1. musi być ona przedstawiona Międzynarodowemu Biuru Pracy na piśmie;
  2. musi ona pochodzić od organizacji pracowniczej lub organizacji pracodawców;
  3. musi zawierać specjalne odniesienie do artykułu 24 Konstytucji Organizacji;
  4. musi dotyczyć Kraju Członkowskiego Organizacji;
  5. musi odnosić się do Konwencji, którą Kraj Członkowski, przeciwko któremu jest ona wniesiona, ratyfikował; oraz
  6. musi wskazywać pod jakim względem, Kraj Członkowski, przeciwko któremu jest ona wniesiona, zaniechał zapewnienia efektywnego wypełnienia w ramach jego jurysdykcji, rzeczonej Konwencji.
 3. Funkcjonariusze przedstawią Radzie Administracyjnej opinię o przyjmowalności skargi.
 4. Po podjęciu decyzji dotyczącej przyjmowalności na podstawie opinii jej Funkcjonariuszy, Rada Administracyjna nie wszczyna dyskusji o zawartości skargi.

SKIEROWANIE DO KOMITETU

Artykuł 3

 1. Jeśli Rada Administracyjna zadecyduje, na podstawie opinii jej Funkcjonariuszy, że skarga jest przyjmowalna, winna powołać komitet do jej zbadania, składający się z członków Rady Administracyjnej wybranych w równej liczbie z grupy rządowej, pracodawców i pracowników. Członkiem tego komitetu nie może być ani reprezentant, ani krajowiec Państwa przeciwko któremu skarga jest wniesiona, ani też osoba pełniąca oficjalną funkcję w związku pracodawców czy pracowników, który wniósł skargę.
 2. Pomimo postanowień paragrafu l tego Artykułu, jeśli skarga, którą Rada Administracyjna uznaje za przyjmowalną, związana jest z Konwencją dotyczącą praw związków zawodowych, może być ona skierowana do Komitetu Wolności Związkowej w celu zbadania zgodnie z artykułami 24 i 25 Konstytucji.
 3. Posiedzenia komitetu powołanego przez Radę Administracyjną stosownie do paragrafu l tego Artykułu, są zamknięte i wszystkie kroki proceduralne podjęte przez komitet są poufne.

BADANIE SKARGI PRZEZ KOMITET

Artykuł 4

 1. Badając skargę komitet może:
  1. zażądać od związku, który złożył skargę, o dostarczenie dalszych informacji w ustalonym przez komitet terminie;
  2. przedstawić skargę rządowi, przeciwko któremu jest ona wniesiona bez zapraszania tego rządu do udzielania odpowiedzi;
  3. przedstawić skargę (włączając wszystkie dalsze informacje dostarczone przez związek, który wniósł skargę) rządowi, przeciwko któremu jest ona wniesiona i zaprosić go do udzielania odpowiedzi na ten temat w ustalonym przez komitet terminie,
  4. po otrzymaniu odpowiedzi od zainteresowanego rządu, zażądać od niego podania dalszych informacji w ustalonym przez komitet terminie;
  5. wezwać przedstawiciela związku, który wniósł skargę, aby złożył przed komitetem ustnie dalsze informacje.
 2. Komitet może przedłużyć każdorazowo termin ustalony zgodnie z postanowieniami paragrafu l tego Artykułu, w szczególności na prośbę zainteresowanego związku lub rządu.

Artykuł 5

Jeśli komitet wzwie zainteresowany rząd, aby udzielił odpowiedzi na temat skargi lub udzielił dalszych informacji, rząd może:

 1. przedstawić odpowiedź lub informację na piśmie;
 2. wnioskować do komitetu o przesłuchanie przedstawiciela rządu;
 3. wnioskować, aby przedstawiciel Dyrektora Generalnego odwiedził ten kraj, by uzyskać przez bezpośrednie kontakty z kompetentnymi władzami i organizacjami, informację na temat skargi i by przedstawić je komitetowi.

Artykuł 6

Kiedy komitet zakończy badanie skargi odnośnie jej treści, przedstawi Radzie Administracyjnej raport, w którym opisze kroki podjęte, aby zbadać skargę, przedstawi wnioski z tego wynikające oraz sformułuje zalecenia dotyczące decyzji, które podejmie Rada Administracyjna.

ROZPATRZENIE SKARGI PRZEZ RADĘ ADMINISTRACYJNĄ

Artykuł 7

 1. Kiedy Rada Administracyjna rozpatruje raporty swoich Funkcjonariuszy w kwestii przyjmowalności oraz komitetu w kwestii treści, zainteresowany rząd, jeśli nie był dotąd reprezentowany w Radzie Administracyjnej, będzie zaproszony, aby wysłał przedstawiciela, który by wziął udział w jej posiedzeniu, kiedy sprawa będzie rozpatrywana. Odpowiednie powiadomienie o dacie, kiedy sprawa będzie rozpatrywana będzie przekazane rządowi.
 2. Reprezentant ten będzie miał prawo zabierać głos na tych samych zasadach jak członek Rady Administracyjnej, ale nie będzie miał prawa głosować.
 3. Posiedzenia Rady Administracyjnej, w czasie których kwestie odnoszące się do skargi będą rozpatrywane, będą posiedzeniami zamkniętymi.

Artykuł 8

Jeśli Rada Administracyjna zdecyduje się opublikować skargę oraz komunikat i jeśli ktokolwiek przedstawi na to odpowiedź, zadecyduje ona o formie i dacie publikacji. Taka publikacja zamyka procedurę według artykułów 24 i 25 Konstytucji.

Artykuł 9

Międzynarodowe Biuro Pracy powiadomi o decyzji Rady Administracyjnej zainteresowany rząd oraz związek który wniósł skargę.

Artykuł 10

Kiedy skarga w rozumieniu artykułu 24 Konstytucji MOP jest przedstawiona Radzie Adminstracyjnej, może być ona przyjęta w dowolnym czasie zgodnie z paragrafem 4 artykułu 26 Konstytucji, przeciwko rządowi, przeciwko któremu skarga została wniesiona, a dotycząca efektywnego wypełnienia Konwencji, której spór dotyczy, procedura skargowa zapewniona jest zgodnie z artykułem 26 i artykułami następnymi.

SKARGI PRZECIWKO KRAJOM NIECZŁONKOWSKIM

Artykuł 11

W przypadku skargi przeciwko Krajowi, który nie jest już Członkiem MOP, ze względu na Konwencję, którą ten Kraj uznaje, procedura przedstawiona w tym Regulaminie będzie zastosowana na mocy artykułu l, paragraf 5 Konstytucji.

1/ Artykuły 24 i 25 Konstytucji:

Artykuł 24. W przypadku skargi wniesionej do Międzynarodowego Biura Pracy przez związek pracodawców lub pracowników, że Kraj Członkowski w jakikolwiek sposób nie przestrzega efektywnego wypełnienia w ramach swojego prawodawstwa, Konwencji, którą ratyfikował, Rada Administracyjna może przedstawić tę skargę rządowi przeciwko któremu jest ona wniesiona i może poprosić ten rząd o przedstawienie swojego stanowiska na ten temat, o ile uzna to za stosowne.

Artykuł 25. Jeśli nie wpłynie stanowisko od zapytanego rządu w rozsądnym okresie lub gdy otrzymane stanowisko nie zostanie uznane za satysfacjonujące przez Radę Administracyjną będzie ona miała prawo opublikować skargę i stanowisko, jeśli takowe napłynie.
Pliki do pobrania:
Procedury skargowe: [pdf], [rtf]
W przypadku problemów z odczytaniem dokumentów w formacie [pdf] radzimy zainstalować program Adobe Acrobat Reader.