WYSTĄPIENIE PANI ANNY KALATY,
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
95 SESJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PRACY 7 CZERWCA 2006 R.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,
     Na wstępie chciałabym serdecznie pogratulować panu Cestmirowi Sajdzie, wyboru na przewodniczącego Konferencji. Jestem przekonana, że pod jego przewodnictwem konferencja odniesie pełny sukces.
Szanowni Państwo,
     Raport Dyrektora Generalnego dotyczący strukturalnych zmian w świecie pracy jest bardzo interesujący i stanowi świetny punkt wyjścia do rozważań nad polskim rynkiem pracy. Wiele zagadnień i wyzwań w nim opisanych dotyczy Polski, jak choćby:

trudna sytuacja na rynku pracy ludzi młodych,
migracja zarobkowa, nierówności dochodowe,
starzenie się społeczeństwa,
czy wreszcie dążenie do zrównoważenia elastyczności rynku pracy i zabezpieczenia pracowników.

     Tymi wszystkimi sprawami na co dzień zajmuję się jako Minister Pracy i Polityki Społecznej. Polska, podobnie jak inne państwa rozwinięte jest krajem o niskim przyroście naturalnym. Relatywnie wysokie bezrobocie ludzi młodych, a zwłaszcza kobiet, nie sprzyja zakładaniu rodziny i podjęciu decyzji o posiadaniu dzieci. Dlatego też, Rząd Polski rozpatruje szereg inicjatyw mających na celu zwiększenie przyrostu naturalnego. Jednym z wdrażanych już rozwiązań jest zapewnienie pomocy finansowej z tytułu urodzenia dziecka. Rozważane są także inne środki. Zwiększenie dzietności rodzin polskich, w kontekście szybkiego starzenia się społeczeństwa, staje się przedmiotem debaty narodowej.

     Kolejna kwestia to migracje. Z powodu wchodzącego na polski rynek pracy wyżu demograficznego, polska młodzież poszukuje szans na zatrudnienie również poza granicami naszego kraju. Taka praca to wielka szansa dla młodych ludzi na rozwój zawodowy i osobisty. Wiele krajów UE otworzyło swe rynki pracy dla pracowników z Polski - ostatnio były to Finlandia, Grecja, Hiszpania, Portugalia i Islandia. Jesteśmy wdzięczni tym państwom za to, iż umożliwiły pracę naszym obywatelom, mamy jednak nadzieję, że młodzi ludzie potraktują ją jako ciekawe doświadczenie zawodowe, a po powrocie do kraju wzbogacą rodzimy rynek pracy i staną się siłą napędową polskiej gospodarki.

     Migracja wiąże się jednak z wieloma zagrożeniami. Jednym z nich jest handel ludźmi do celów pracy przymusowej. Dlatego też Polska przystąpiła do realizowanego przez Międzynarodową Organizację Pracy wraz z Wielką Brytanią, Niemcami, Portugalią, Ukrainą, Rumunią i Mołdową - programu AGIS, mającego na celu zapobieganie handlowi ludźmi do celów pracy przymusowej. Wierzymy, że program ten uwrażliwi przedstawicieli prawa i wymiaru sprawiedliwości, służby graniczne oraz organy nadzorujące prywatne agencje zatrudnienia na problem handlu ludźmi do celów pracy przymusowej i pozwoli na skuteczne zwalczenie tego zjawiska.

     Międzynarodowa Organizacja Pracy i Światowa Komisja ds. społecznego wymiaru globalizacji wezwały, aby nadać temu zjawisku bardziej sprawiedliwy z punktu widzenia społecznego kształt i uczynić z godnej pracy cel światowy. Apel powyższy poparli uczestnicy szczytu ONZ we wrześniu 2005 r. Spotkał się on również z odzewem w Polsce. Związki zawodowe oraz organizacje zrzeszające pracodawców wchodzące w skład Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych złożyły deklaracje podjęcia prac nad ogólnokrajową umową społeczną pod tytułem "Gospodarka - Praca - Rodzina - Dialog". Ta trójstronna umowa będzie kompleksowym programem obejmującym takie obszary jak: 
    Tworzenie nowych miejsc pracy, politykę zatrudnienia i instytucji rynku pracy; 
   Warunki rozwoju społeczno-gospodarczego i przedsiębiorczości;
   Zabezpieczenie społeczne;
   Politykę rodzinną;
   Ochronę zdrowia; 
   Dialog, partnerstwo społeczne i społeczeństwo obywatelskie.

 

     Sądzę, że w wyniku realizacji celów ustalonych w ramach umowy społecznej rozwój społeczny w Polsce będzie zrównoważony z rozwojem gospodarczym, a polskie społeczeństwo będzie mniej podatne na negatywne skutki procesów globalizacyjnych.

     Zaczątki poprawy sytuacji na polskim rynku pracy już są widoczne. W kwietniu br. bardzo wysoka stopa bezrobocia spadła do 17,2 % , poziomu ostatnio notowanego w 2001 r. Eksperci oceniają, że spadek ten nie ma charakteru sezonowego.

     Jako Minister Pracy dopilnuję, żeby ten trend się utrzymał, ponieważ podzielam pogląd Dyrektora Generalnego, że dla rodzin i społeczności dostęp do godnej pracy jest podstawą stabilizacji i rozwoju społecznego.

 

Dziękuję za uwagę.