WYSTĄPIENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ


102. SESJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PRACY
14 CZERWIECA 2013 R.

Panie Przewodniczący,
Szanowni Państwo,

Jest dla mnie zaszczytem wzięcie udziału w tegorocznej Międzynarodowej Konferencji Pracy, między innymi z uwagi na sprawy, którymi zajmuje się Konferencja - zwłaszcza nowy kontekst demograficzny i dialog społeczny – odejmują sprawy, nieobce ministrowi pracy i polityki społecznej w Polsce.

Obecnie w każdym kraju Unii Europejskiej odczuwane są skutki spowolnienia gospodarczego. Trudna sytuacja na rynkach międzynarodowych skłania rządy do wdrażania programów, które będą stabilizowały sytuację w poszczególnych państwach. W Polsce – na skutek doświadczeń w realizacji paktu antykryzysowego – wprowadzany jest mechanizm zapewniający wsparcie dla przedsiębiorców w okresie spadku obrotów. Jego celem jest utrzymanie zatrudnienia i zapobieganie zwolnieniom zagrożonych pracowników w sytuacji przejściowego pogorszenia się warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Najważniejszymi elementami tych rozwiązań jest możliwość uzyskania dopłat do wynagrodzeń pracowników za czas przestoju ekonomicznego czy w okresie obniżenia wymiaru czasu pracy.

Okres spowolnienia gospodarczego to również czas, w którym uważnie przyglądamy się funkcjonującym przepisom Kodeksu pracy. Ich celem jest dostosowanie przepisów do warunków rynku pracy, a jednocześnie stworzenie dla osób pracujących gwarancji godnej pracy. Wprowadzane rozwiązania mają na celu m.in. wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy za zgodą przedstawicielstwa pracowników oraz wprowadzenia ruchomego czasu pracy z zachowaniem gwarancji prawa do odpoczynku.

Kryzys gospodarczy poważnie utrudnia realizację tych długofalowych celów, jest to również czas wysokiej stopy bezrobocia. Osoby, które pozostają bez zatrudnienia oczekują skutecznej pomocy ze strony publicznych służb zatrudnienia. Duże bezrobocie wśród młodzieży wchodzącej na rynek pracy, niska aktywność osób w starszych grupach wiekowych to problemy, z którymi musimy się szybko zmierzyć. Dlatego też wprowadzamy reformę publicznych służb zatrudnienia, której celem ma być podniesienie wskaźnika zatrudnienia poprzez zwiększenie efektywności działania publicznych służb zatrudnienia.

Jednym z ważniejszych zadań jest poprawa sytuacji osób młodych na rynku pracy i działania na rzecz wprowadzenie w życie gwarancji dla młodzieży. W Polsce okres w którym osoba młoda pozostająca bez pracy uzyska ofertę pracy lub propozycję podniesienia lub uzupełnienia kwalifikacji został określony na 3 miesiące. Dodatkowo te rozwiązania będą uzupełnione przez programy wspierania przedsiębiorczości młodzieży akademickiej i absolwentów szkół wyższych. Lepszy start w dorosłe życie oznacza również lepsze warunki dla zakładania i powiększania rodzin.

Sytuacja demograficzna jest istotna nie tylko dla rynku pracy, ale również dla stabilności finansowej powszechnego systemu ubezpieczeń. Rząd polski podejmuje inicjatywy wpierające rodziny, w tym programy na rzecz pozarodzinnej opieki nad małym dzieckiem i dłuższego urlopu rodzicielskiego. Zatrudnienie, rodzina i przedsiębiorczość są obecnie głównymi czynnikami poprawy sytuacji na rynku pracy i naszą odpowiedzią na strategiczne wyzwania przyszłości.

Szanowni Państwo,

Dyrektor Generalny w swoim raporcie „Towards the ILO centenary: Realities, renewal and tripartite commitment” przedstawia 7 idei mających przygotować MOP do setnej rocznicy istnienia. Stanowi ona inspirującą, ale też bardzo ambitną, nową wizję Organizacji. Na szczególną uwagę zasługuje inicjatywa konsolidacji trójstronnego konsensusu w odniesieniu do systemu kontrolnego i wzrostu znaczenia międzynarodowych standardów pracy poprzez mechanizm ich przeglądu. Z zainteresowaniem patrzymy również na plany dalszego zaangażowania MOP w innowacje w świecie pracy jak zielone miejsca pracy czy społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Wydaje się, że realizacja tej wizji sprawi, że MOP będzie lepiej przygotowana na wyzwania współczesnego świata i w większym stopniu włączona w stawiane im czoła przez społeczność międzynarodową.

Dziękuję za uwagę.