Skarga na rząd PRL o naruszenie
Konwencji Nr 87 i 98
w związku z wprowadzeniem stanu wojennego 13.12.1981 r.W grudniu roku 2004 minęły 23 lata od wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Do dnia dzisiejszego nie zostały w pełni wyjaśnione wszystkie okoliczności związane z jego wprowadzeniem. Nie znanych jest też wiele wydarzeń, które towarzyszyły temu dramatycznemu okresowi nie tylko w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej. Stan wojenny wprowadził zakaz działalności nie tylko NSZZ "Solidarność", ale również innych związków zawodowych. Najpierw nastąpiło zawieszenie, a później całkowite rozwiązanie wszystkich związków zawodowych. Jednak najbardziej tragicznym było to, że wprowadzenie stanu wojennego naznaczone było śmiercią wielu bezbronnych robotników broniących swoich podstawowych pracowniczych i ludzkich praw. Wiele tysięcy zostało aresztowanych w tzw. obozach internowania bez żadnego sądu, setki było sądzonych i skazywanych na drakońskie wyroki wieloletniego więzienia. Międzynarodowa demokratyczna wspólnota pracownicza zrzeszona w międzynarodowych centralach związków zawodowych zareagowała natychmist wykorzystując dostępne jej środki prawne i dyplomatyczne. Na forum Międzynarodowej Organizacji Pracy prawo składania skarg z powodu łamania przyjętych konwencji przysługuje również międzynarodowym organizacjom związkowym. Z tego prawa solidarnie skorzystały dwie wówczas największe demokratyczne organizacje, Międzynarodowa Konfederacja Wojnych Związków Zawodowych (MKWZZ) oraz Światowa Konfederacja Pracy (ŚKP). Złożyły one wspólnie skargę na rząd PRL oskarżając go o łąmanie fundamentalnych Konwencji MOP tj. Konwencji nr 87 (wolności związkowej) oraz Konwencji Nr 98 (ochrony praw organizowania się i wolności negocjacji). Po raz pierwszy przedstawiona zostaje pełna dokumentacja tej skargi. Dokumentacja ta jest w językach angielskim i francuskim. Suche dokumenty nie są w stanie ukryć grozy ówczesnej sytuacji, ale też są pięknym świadectwem międzynarodowej solidarności pracowniczej. Do dzisiaj trudno ostatecznie stwierdzić jak dalece skarga ta wpłynęła na przyśpieszenie upadku totalitarnego systemu w Polsce. Pewne jest, że decyzje Rady Administracyjnej, tak dalece zirytowały ówczesne władze PRL, że przez kolejne cztery lata zapowiadały one wystąpienie Polski z MOP, co w rzeczywistości oznaczało zawieszenie udziału Polski w pracach tej organizacji. Oznaczało to również postępującą izolację dyplomatyczną i gospodarczą, co w ówczesnym stanie gospodarki, dla władz PRL było bardzo dotkliwe.

Ponieważ ówczesna technika sporządzania dokumentów nie była najlepsza, dlatego prezentowane kopie czasami nie są bardzo dobrej jakości. Nie należy również zbyt wielkiej wagi przykładać do błędów w nazwiskach. Przekazanie list zabitych, aresztowanych i internowanych było bardzo trudne i niebezpieczne i dlatego nie moża było zweryfikować prawidłowości podanych nazwisk. Z tego samego powodu wielu nazwisk brak jest na listach. Nie jest to najistotniejsze, ważne jest to jak na te doniesienia zareagowała społeczność międzynarodowa.

Złożenie skargi na rząd PRL wiąże się z mało znanym, a właściwie nie znanym wydarzeniem. Otóż osobą, która merytorycznie przygotowywała raport był wrocławski naukowiec prawnik docent dr habilitowany Krzysztof Seniuta, pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego. Został internowany w Grodkowie 15.12.1981 r. Na początku 1983 r. wyjechał za granicę, ponieważ zabroniono mu pracy ze studentami na Uniwersytecie Wrocławskim. Latem 1983 r. udał się do Brukseli, gdzie pracował nad raportem w biurze Solidarnosci. Po ukazaniu się raportu został skazany zaocznie przez sąd w Polsce, co uniemożliwiło mu powrót do kraju. Stres i niezwykle ciężka praca spowodowały, że w grudniu 1985 r. doznał wylewu i został sparaliżowany. Zmarł w marcu 1998 w Bordeaux (Francja) u swego syna. Za Jego wysiłek i poświęcenie należy się Mu nasza wdzięczność i pamięć.

Dokumenty prezentowane są w następującej kolejności:

Jako pierwsza prezentowana jest skarga międzynarodowych central związkowych, następnie raporty Komitetu Wolności Związkowej oraz odpowiednie fragmenty protokołów Sesji Rady Administracyjnej, w czasie których raporty te były rozpatrywane
   


Skarga złożona przez Międzynarodową Konfederację Wolnych Związków Zawodowych w dniu 14 grudnia 1981 r. wraz z prowizoryczną listą aresztowanych (ang)


Raport nr 214 Komitetu Wolności Związkowej
BIULETYN Vol. LXV, 1982 Seria B, No. 1 . . . (ang) (fra)

Protokoł z 219. Sesji Rady Administracyjnej MBP 2-5 marca 1982r. (ang) (fra)


Raport nr 217 Komitetu Wolności Związkowej
BIULETYN Vol. LXV, 1982 Seria B, No. 2 . . . (ang) (fra)

Protokoł z 220. Sesji Rady Administracyjnej MBP maj-czerwiec 1982r. (ang) (fra)


Raport nr 225 Komitetu Wolności Związkowej
BIULETYN Vol. LXVI, 1983 Seria B, No. 1 . . . (ang) (fra)

Protokoł z 222. Sesji Rady Administracyjnej MBP 1-4 marca 1983r. (ang) (fra)


Raport nr 229 Komitetu Wolności Związkowej
BIULETYN Vol. LXVI, 1983 Seria B, No. 2 . . . (ang) (fra)

Protokoł z 223. Sesji Rady Administracyjnej MBP maj-czerwiec 1983r. (ang) (fra)