» Konwencje

» ZaleceniaKonwencjeSzybki wybór Konwencji: kliknij na wybraną liczbę

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
110 120 130 140 150 160 170 180


Uwaga: w spisie oznaczono:
 • NPP - Konwencje nie publikowane w Polsce
 • Konwencje zamknięte na dalsze ratyfikacje ze względu na wejście w życie Konwencji
 • Konwencje wycofane
 • Konwencje, które nie weszły jeszcze w życie
 • Konwencje, które zostały zrewidowane częściowo lub w całości przez kolejną Konwencję lub Protokoł

 1. Załącznik I
 2. Załącznik II
 3. Załącznik III


PIERWSZA SESJA
(1919 r.)

 1. Konwencja dotycząca ograniczenia czasu pracy do ośmiu godzin dziennie i czterdziestu ośmiu godzin tygodniowo w zakładach przemysłowych.
 2. Konwencja dotycząca bezrobocia.
 3. Konwencja dotycząca zatrudnienia kobiet przed i po porodzie.
 4. Konwencja dotycząca zatrudnienia kobiet w nocy.
 5. Konwencja dotycząca określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej.
 6. Konwencja dotycząca pracy nocnej młodocianych w przemyśle.

 7. DRUGA SESJA
  (1920 r.)

 8. Konwencja dotycząca najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy w marynarce
 9. Konwencja dotycząca odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku.
 10. Konwencja dotycząca pośrednictwa pracy dla marynarzy.

 11. TRZECIA SESJA
  (1921 r.)

 12. Konwencja dotycząca wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie.
 13. ________________________________________________ Powrót do góry

 14. Konwencja dotycząca prawa zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych.
 15. Konwencja dotycząca odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki w rolnictwie.
 16. Konwencja dotycząca używania bieli ołowianej w malarstwie.
 17. Konwencja dotycząca odpoczynku tygodniowego w zakładach przemysłowych.
 18. Konwencja dotycząca najniższego wieku dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach.
 19. Konwencja dotycząca obowiązkowych oględzin lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach.

 20. SIÓDMA SESJA
  (1925 r.)

 21. Konwencja dotycząca odszkodowania za wypadki przy pracy.
 22. Konwencja dotycząca odszkodowania za choroby zawodowe.
 23. Konwencja dotycząca traktowania pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy.
 24. Konwencja dotycząca pracy nocnej w piekarniach.
 25. ________________________________________________ Powrót do góry

  ÓSMA SESJA
  (1926 r.)

 26. Konwencja dotycząca uproszczenia inspekcji emigrantów na pokładzie statku.

 27. DZIEWIĄTA SESJA
  (1926 r.)

 28. Konwencja dotycząca umowy najmu marynarzy.
 29. Konwencja dotycząca repatriacji marynarzy.

 30. DZIESIĄTA SESJA
  (1927 r.)

 31. Konwencja dotycząca ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników zatrudnionych w przemyśle i handlu oraz w gospodarstwach domowych.
 32. Konwencja dotycząca ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników rolnych.

 33. JEDENASTA SESJA
  (1928 r.)

 34. Konwencja dotycząca ustanowienia metod ustalania płac minimalnych.

 35. DWUNASTA SESJA
  (1929 r.)

 36. Konwencja dotycząca wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach prze wożonych na statkach.
 37. Konwencja dotycząca ochrony przed wypadkami pracowników zatrudnionych przy załadunku i wyładunku statków.

 38. CZTERNASTA SESJA
  (1930 r.)

 39. Konwencja dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej.
 40. Konwencja dotycząca uregulowania czasu pracy w handlu i w biurach.
 41. ________________________________________________ Powrót do góry

  PIĘTNASTA SESJA
  (1931 r.)

 42. Konwencja dotycząca ograniczenia czasu pracy w kopalniach węgla. NPP

 43. SZESNASTA SESJA
  (1932 r.)

 44. Konwencja dotycząca ochrony przed wypadkami pracowników zatrudnionych przy załadunku i wyładunku statków (zrewidowana).
 45. Konwencja dotycząca wieku dopuszczania dzieci do pracy w zawodach nieprzemysłowych.

 46. SIEDEMNASTA SESJA
  (1933 r.)

 47. Konwencja dotycząca płatnych biur pośrednictwa pracy.
 48. Konwencja dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na starość pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych.
 49. Konwencja dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na starość pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych.
 50. Konwencja dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych.
 51. Konwencja dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych.
 52. Konwencja dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych.
 53. Konwencja dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych.
 54. ________________________________________________ Powrót do góry

  OSIEMNASTA SESJA
  (1934 r.)

 55. Konwencja dotycząca zatrudnienia kobiet w nocy (zrewidowana).
 56. Konwencja dotycząca odszkodowania za choroby zawodowe (zrewidowana).
 57. Konwencja dotycząca czasu pracy w zautomatyzowanych hutach szkła płaskiego.
 58. Konwencja dotycząca zapewnienia bezrobotnym nie z własnej winy odszkodowań lub zasiłków.

 59. DZIEWIĘTNASTA SESJA
  (1935 r.)

 60. Konwencja dotycząca zatrudnienia kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach.
 61. Konwencja dotycząca ograniczenia czasu pracy w kopalniach węgla (zrewidowana). NPP
 62. Konwencja dotycząca skrócenia czasu pracy do czterdziestu godzin tygodniowo.
 63. Konwencja dotycząca ustanowienia międzynarodowego systemu zachowania uprawnień w ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa, starości i śmierci.
 64. Konwencja dotycząca skrócenia czasu pracy w hutach szkła wyrabiających butelki.

 65. DWUDZIESTA SESJA
  (1936 r.)

 66. Konwencja dotycząca uregulowania niektórych specjalnych systemów naboru pracowników tubylczych. NPP
 67. ________________________________________________ Powrót do góry

 68. Konwencja dotycząca skrócenia czasu pracy przy robotach publicznych. NPP
 69. Konwencja dotycząca corocznych płatnych urlopów.

 70. DWUDZIESTA PIERWSZA SESJA
  (1936 r.)

 71. Konwencja dotycząca minimalnych kwalifikacji zawodowych kapitanów i oficerów marynarki handlowej.
 72. Konwencja dotycząca płatnych urlopów dla marynarzy. NPP
 73. Konwencja dotycząca obowiązków armatora w razie choroby, wypadku lub śmierci marynarzy.
 74. Konwencja dotycząca ubezpieczenia marynarzy na wypadek choroby.
 75. Konwencja dotycząca czasu pracy na statkach i stanu załogi.NPP

 76. DWUDZIESTA DRUGA SESJA
  (1936 r.)

 77. Konwencja dotycząca najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy na morzu (zrewidowana).

 78. DWUDZIESTA TRZECIA SESJA
  (1937 r.)

 79. Konwencja dotycząca najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej (zrewidowana).
 80. Konwencja dotycząca wieku dopuszczania dzieci do pracy w zawodach nieprzemysłowych (zrewidowana)
 81. ________________________________________________ Powrót do góry

 82. Konwencja dotycząca skrócenia czasu pracy w przemyśle włókienniczym. NPP
 83. Konwencja dotycząca przepisów o bezpieczeństwie w przemyśle budowlanym.

 84. DWUDZIESTA CZWARTA SESJA
  (1938 r.)

 85. Konwencja dotycząca statystyki płac i czasu pracy w podstawowych gałęziach przemysłu wydobywczego i przetwórczego, w tym w budownictwie mieszkaniowym i technicznym oraz w rolnictwie.

 86. DWUDZIESTA PIĄTA SESJA
  (1939 r.)

 87. Konwencja dotycząca regulacji pisemnych umów o pracę z pracownikami tubylczymi NPP
 88. Konwencja dotycząca sankcji karnych za niedotrzymywanie umów o pracę przez pracowników tubylczych.NPP
 89. Konwencja dotycząca rekrutacji, pośrednictwa i warunków pracy pracowników migrujących.NPP
 90. Konwencja dotycząca czasu pracy i wypoczynku w transporcie drogowym.

 91. DWUDZIESTA ÓSMA SESJA
  (1946 r.)

 92. Konwencja dotycząca zaopatrzenia w żywność i służby wyżywienia załóg na statkach.
 93. Konwencja .dotycząca świadectwa kwalifikacyjnego kucharzy okrętowych
 94. Konwencja dotycząca zabezpieczenia społecznego marynarzy. NPP
 95. ________________________________________________ Powrót do góry

 96. Konwencja dotycząca rent marynarzy.
 97. Konwencja dotycząca płatnych urlopów dla marynarzy.NPP
 98. Konwencja dotycząca badania lekarskiego marynarzy.
 99. Konwencja dotycząca świadectw kwalifikacyjnych starszych marynarzy.
 100. Konwencja dotycząca zakwaterowania załóg statków.NPP
 101. Konwencja dotycząca zarobków, czasu pracy i stanu załogi na statkach. NPP

 102. DWUDZIESTA DZIEWIĄTA SESJA
  (1946 r.)

 103. Konwencja dotycząca lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych.
 104. Konwencja dotycząca lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych.
 105. Konwencja dotycząca ograniczenia pracy nocnej dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych.
 106. Konwencja dotycząca częściowej rewizji konwencji przyjętych przez Konferencję Ogólną MOP na pierwszych dwudziestu ośmiu sesjach.
 107. ________________________________________________ Powrót do góry

  TRZYDZIESTA SESJA
  (1947 r.)

 108. Konwencja dotycząca inspekcji pracy w przemyśle i handlu.
 109. Konwencja dotycząca polityki społecznej na terytoriach niemetropolitalnych. NPP
 110. Konwencja dotycząca stosowania międzynarodowych norm pracy na terytoriach niemetropolitalnych. NPP
 111. Konwencja dotycząca prawa zrzeszania się i rozwiązywania sporów zbiorowych na terytoriach niemetropolitalnych. NPP
 112. Konwencja dotycząca inspekcji pracy na terytoriach niemetropolitalnych. NPP
 113. Konwencja dotycząca maksymalnej długości umów o pracę pracowników tubylczych. NPP

 114. TRZYDZIESTA PIERWSZA SESJA
  (1948 r.)

 115. Konwencja dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych.
 116. Konwencja dotycząca organizacji służby zatrudnienia.
 117. Konwencja dotycząca pracy nocnej kobiet zatrudnionych w przemyśle (zrewidowana)

  Protokół z 1990 r, do Konwencji Nr 89 dotyczącej pracy nocnej kobiet (zrewidowanej)

 118. Konwencja dotycząca pracy nocnej młodocianych w przemyśle (zrewidowana)

  - Konwencja dotycząca standardów pracy (terytoria niemetropolitalne) Akt poprawki. NPP

 119. ________________________________________________ Powrót do góry

  TRZYDZIESTA DRUGA SESJA
  (1949 r.)

 120. Konwencja dotycząca płatnych urlopów marynarzy (zrewidowana).
 121. Konwencja dotycząca pomieszczenia załogi na statku (zrewidowana).
 122. Konwencja dotycząca zarobków, czasu pracy i stanu załogi na statkach (zrewidowana). NPP
 123. Konwencja dotycząca postanowień o pracy w umowach zawieranych przez władze publiczne.
 124. Konwencja dotycząca ochrony płacy.
 125. Konwencja dotycząca płatnych biur pośrednictwa pracy (zrewidowana)
 126. Konwencja dotycząca pracowników migrujących (zrewidowana).
 127. Konwencja dotycząca stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych.

 128. TRZYDZIESTA CZWARTA SESJA
  (1951 r.)

 129. Konwencja dotycząca metod ustalania płac minimalnych w rolnictwie.
 130. Konwencja dotycząca jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości.
 131. ________________________________________________ Powrót do góry

  TRZYDZIESTA PIĄTA SESJA
  (1952 r.)

 132. Konwencja dotycząca płatnych urlopów w rolnictwie.
 133. Konwencja dotycząca minimalnych norm zabezpieczenia społecznego.
 134. Konwencja dotycząca ochrony macierzyństwa (zrewidowana).

 135. TRZYDZIESTA ÓSMA SESJA
  (1955 r.)

 136. Konwencja dotycząca zniesienia sankcji karnych za naruszenia umowy o pracę przez pracowników tubylczych.NPP

 137. CZTERDZIESTA SESJA
  (1957 r.)

 138. Konwencja dotycząca zniesienia pracy przymusowej.
 139. Konwencja dotycząca cotygodniowego odpoczynku w handlu i w biurach.
 140. Konwencja dotycząca ochrony i integracji ludności tubylczej i innych plemiennych i półplemiennych grup ludności w krajach niezależnych. NPP

 141. CZTERDZIESTA PIERWSZA SESJA
  (1958 r.)

 142. Konwencja dotycząca krajowych dowodów tożsamości marynarzy.
 143. Konwencja dotycząca płac, czasu pracy i stanu załogi na statkach (zrewidowana).

 144. CZTERDZIESTA DRUGA SESJA
  (1958 r.)

 145. Konwencja dotycząca warunków pracy pracowników plantacji. NPP

  Protokół z 1982 r. do Konwencji dotyczącej warunków pracy pracowników plantacji. NPP

 146. ________________________________________________ Powrót do góry

 147. Konwencja dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu.

 148. CZTERDZIESTA TRZECIA SESJA
  (1959 r.)

 149. Konwencja dotycząca najniższego wieku dopuszczania do pracy w rybołówstwie.
 150. Konwencja dotycząca badania lekarskiego rybaków.
 151. Konwencja dotycząca umowy o pracę rybaków.

 152. CZTERDZIESTA CZWARTA SESJA
  (1960 r.)

 153. Konwencja dotycząca ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym.

 154. CZTERDZIESTA PIĄTA SESJA
  (1961 r.)

 155. Konwencja dotycząca częściowej rewizji konwencji przyjętych przez Konferencję Ogólną MOP na pierwszych trzydziestu dwóch sesjach, mająca na celu ujednolicenie postanowień w sprawie przygotowania przez Radę Administracyjną MBP sprawozdań o stosowaniu konwencji. NPP

 156. CZTERDZIESTA SZÓSTA SESJA
  (1962 r.)

 157. Konwencja dotycząca podstawowych celów i norm polityki społecznej.
 158. Konwencja dotycząca równości traktowania własnych i obcych obywateli w dziedzinie zabezpieczenia społecznego.

 159. CZTERDZIESTA SIÓDMA SESJA
  (1963 r.)

 160. Konwencja dotycząca zabezpieczenia maszyn.

 161. CZTERDZIESTA ÓSMA SESJA
  (1964 r.)

 162. Konwencja dotycząca higieny w handlu i biurach.
 163. ________________________________________________ Powrót do góry

 164. Konwencja dotycząca świadczeń w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 165. Konwencja dotycząca polityki zatrudnienia.

 166. CZTERDZIESTA DZIEWIĄTA SESJA
  (1965 r.)

 167. Konwencja dotycząca najniższego wieku dopuszczenia do pracy pod ziemią w kopalniach.
 168. Konwencja dotycząca badania lekarskiego zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach.

 169. PIĘĆDZIESIĄTA SESJA
  (1966 r.)

 170. Konwencja dotycząca świadectw kwalifikacyjnych rybaków.
 171. Konwencja dotycząca pomieszczeń załogi na statkach rybackich

 172. PIĘĆDZIESIĄTA PIERWSZA SESJA
  (1967 r.)

 173. Konwencja dotycząca ciężaru maksymalnego ładunków, dozwolonego przy przenoszeniu przez jednego pracownika.
 174. Konwencja dotycząca świadczeń w razie inwalidztwa, na starość i w razie śmierci żywiciela rodziny.

 175. PIĘĆDZIESIĄTA TRZECIA SESJA
  (1969 r.)

 176. Konwencja dotycząca inspekcji pracy w rolnictwie.
 177. Konwencja dotycząca opieki lekarskiej i zasiłków chorobowych.
 178. ________________________________________________ Powrót do góry

  PIĘĆDZIESIĄTA CZWARTA SESJA
  (1970 r.)

 179. Konwencja dotycząca ustalania płac minimalnych, zwłaszcza w odniesieniu do krajów rozwijających się.
 180. Konwencja dotycząca corocznych płatnych urlopów (zrewidowana).

 181. PIĘĆDZIESIĄTA PIĄTA SESJA
  (1970 r.)

 182. Konwencja dotycząca pomieszczenia załogi na statku (postanowienia uzupełniające).
 183. Konwencja dotycząca zapobiegania wypadkom marynarzy przy pracy.

 184. PIĘĆDZIESIĄTA SZÓSTA SESJA
  (1971 r.)

 185. Konwencja dotycząca ochrony przedstawicieli pracowników w przedsiębiorstwach i przyznania im ułatwień.
 186. Konwencja dotycząca ochrony przed niebezpieczeństwem zatrucia benzenem.

 187. PIĘĆDZIESIĄTA ÓSMA SESJA
  (1973 r.)

 188. Konwencja dotycząca społecznych następstw wprowadzenia nowych metod w czynnościach manipulacyjnych ładunkami w portach.
 189. Konwencja dotycząca najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia.

 190. PIĘĆDZIESIĄTA DZIEWIĄTA SESJA
  (1974 r.)

 191. Konwencja dotycząca zapobiegania i kontroli ryzyka zawodowego spowodowanego przez substancje i czynniki rakotwórcze.
 192. Konwencja dotycząca płatnego urlopu szkoleniowego.
 193. ________________________________________________ Powrót do góry

  SZEŚĆDZIESIĄTA SESJA
  (1975 r.)

 194. Konwencja dotycząca organizacji pracowników rolnych i ich roli w rozwoju gospodarczym i społecznym.
 195. Konwencja dotycząca roli poradnictwa i kształcenia zawodowego w rozwoju zasobów ludzkich.
 196. Konwencja dotycząca migracji w niewłaściwych warunkach oraz popierania równości szans i traktowania pracowników migrujących.

 197. SZEŚĆDZIESIĄTA PIERWSZA SESJA
  (1976 r.)

 198. Konwencja dotycząca trójstronnych konsultacji w zakresie wprowadzania w życie międzynarodowych norm w sprawie pracy.

 199. SZEŚĆDZIESIĄTA DRUGA SESJA
  (1976 r.)

 200. Konwencja dotycząca ciągłości zatrudnienia marynarzy.
 201. Konwencja dotycząca corocznego płatnego urlopu dla marynarzy.
 202. Konwencja dotycząca minimalnych norm na statkach handlowych.

 203. SZEŚĆDZIESIĄTA TRZECIA SESJA
  (1977 r.)

 204. Konwencja Konwencja dotycząca ochrony pracowników przed zagrożeniami zawodowymi w miejscach pracy, spowodowanymi zanieczyszczeniem powietrza, hałasem i wibracją.
 205. Konwencja Konwencja dotycząca zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego.

 206. SZEŚĆDZIESIĄTA CZWARTA SESJA
  (1978 r.)

 207. Konwencja dotycząca roli, zadań i organizacji administracji pracy.
 208. ________________________________________________ Powrót do góry

 209. Konwencja dotycząca ochrony prawa organizowania się i procedury określania warunków zatrudnienia w służbie publicznej.

 210. SZEŚĆDZIESIĄTA PIĄTA SESJA
  (1979 r.)

 211. Konwencja dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy w przeładunkach portowych.
 212. Konwencja dotycząca czasu pracy i wypoczynku w transporcie drogowym.

 213. SZEŚĆDZIESIĄTA SIÓDMA SESJA
  (1981 r.)

 214. Konwencja dotycząca popierania rokowań zbiorowych.
 215. Konwencja dotycząca bezpieczeństwa, zdrowia pracowników i środowiska pracy.
 216. Protokół do Konwencji dotyczącej bezpieczeństwa, zdrowia pracowników i środowiska pracy.

 217. Konwencja dotycząca równości szans i traktowania pracowników obu płci; pracowników mających obowiązki rodzinne.

 218. SZEŚĆDZIESIĄTA ÓSMA SESJA
  (1982 r.)

 219. Konwencja dotycząca ustanowienia międzynarodowego systemu zachowania praw w zakresie zabezpieczenia społecznego.
 220. Konwencja dotycząca rozwiązania stosunku pracy z inicjatywy pracodawcy.

 221. SZEŚĆDZIESIĄTA DZIEWIĄTA SESJA
  (1983 r.)

 222. Konwencja dotycząca rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

 223. SIEDEMDZIESIĄTA PIERWSZA SESJA
  (1985 r.)

 224. Konwencja dotycząca statystyki pracy.
 225. ________________________________________________ Powrót do góry

 226. Konwencja dotycząca pracowniczych służb zdrowia.

 227. SIEDEMDZIESIĄTA DRUGA SESJA
  (1986 r.)

 228. Konwencja dotycząca bezpieczeństwa w stosowaniu azbestu.

 229. SIEDEMDZIESIĄTA CZWARTA SESJA
  (1987 r.)

 230. Konwencja dotycząca udogodnień socjalno-kulturalnych dla marynarzy na morzu i w porcie.
 231. Konwencja dotycząca ochrony zdrowia i opieki medycznej marynarzy.
 232. Konwencja dotycząca zabezpieczenia społecznego marynarzy (zrewidowana).
 233. Konwencja dotycząca repatriacji marynarzy (zrewidowana).

 234. SIEDEMDZIESIĄTA PIĄTA SESJA
  (1988 r.)

 235. Konwencja dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia w budownictwie.
 236. Konwencja dotycząca popierania zatrudnienia i ochrony przed bezrobociem.

 237. SIEDEMDZIESIĄTA SZÓSTA SESJA
  (1989 r.)

 238. Konwencja dotycząca ludności tubylczej i plemiennej w krajach niezależnych.NPP

 239. SIEDEMDZIESIĄTA SIÓDMA SESJA
  (1990 r.)

 240. Konwencja dotycząca bezpieczeństwa przy używaniu substancji chemicznych w pracy.
 241. ________________________________________________ Powrót do góry

 242. Konwencja Konwencja dotycząca pracy nocnej.

 243. SIEDEMDZIESIĄTA ÓSMA SESJA
  (1991 r.)

 244. Konwencja dotycząca warunków pracy w hotelach, restauracjach i podobnych zakładach.

 245. SIEDEMDZIESIĄTA DZIEWIĄTA SESJA
  (1992 r.)

 246. Konwencja dotycząca ochrony roszczeń pracowników w wypadku niewypłacalności pracodawcy.

 247. OSIEMDZIESIĄTA SESJA
  (1993 r.)

 248. Konwencja dotycząca zapobiegania poważnym wypadkom przemysłowym.

 249. OSIEMDZIESIĄTA PIERWSZA SESJA
  (1994 r.)

 250. Konwencja dotycząca pracy w niepełnym wymiarze czasu.

 251. OSIEMDZIESIĄTA DRUGA SESJA
  (1995 r.)

 252. Konwencja dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia w kopalniach.

 253. OSIEMDZIESIĄTA TRZECIA SESJA
  (1996 r.)

 254. Konwencja dotycząca domowej pracy nakładczej.

 255. OSIEMDZIESIĄTA CZWARTA SESJA
  (1996 r.)

 256. Konwencja dotycząca inspekcji pracy marynarzy.
 257. Konwencja dotycząca rekrutacji i zatrudnienia marynarzy.
 258. Konwencja dotycząca godzin pracy marynarzy i tworzenia załóg na statkach.
 259. ________________________________________________ Powrót do góry

  OSIEMDZIESIĄTA PIĄTA SESJA
  (1997 r.)

 260. Konwencja dotycząca prywatnych biur pośrednictwa pracy.

 261. OSIEMDZIESIĄTA SIÓDMA SESJA
  (1999 r.)

 262. Konwencja dotycząca natychmiastowego zniesienia najgorszych form pracy dzieci.

 263. OSIEMDZIESIĄTA ÓSMA SESJA
  (2000 r.)

 264. Konwencja dotycząca ochrony macierzyństwa.

 265. OSIEMDZIESIĄTA DZIEWIĄTA SESJA
  (2001 r.)

 266. Konwencja dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia w rolnictwie.

 267. DZIEWIĘĆDZIESIATA PIERWSZA SESJA
  (2003 r.)

 268. Konwencja dotycząca krajowych dokumentów tożsamości marynarzy.

 269. DZIEWIĘĆDZIESIATA CZWATRA SESJA
  (MORSKA 7 lutego 2006 r.)

 270. Konwencja dotycząca pracy na morzu. (skonsolidowana numer nie stosowany 186).

 271. DZIEWIĘĆDZIESIATA PIĄTA SESJA
  (2006 r.)

 272. Konwencja dotycząca ramowego programu promowania bezpieczeństwa i higieny pracy.

 273. DZIEWIĘĆDZIESIATA SZÓSTA SESJA
  (2007 r.)

 274. Konwencja dotycząca pracy w sektorze rybołówstwa.

 275. SETNA SESJA
  (2011 r.)

 276. Konwencja dotycząca pracowników domowych.