» Konwencje

» ZaleceniaZaleceniaSzybki wybór Zaleceń: kliknij na wybraną liczbę

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
110 120 130 140 150 160 170 180 190 200


Uwaga: w spisie oznaczono:
 • NPP - Zalecenia nie opublikowane w Polsce (tekst w języku angielskim)
 • Zalecenia wycofane w czasie 90.Sesji MKP w 2002 r.
 • Zalecenia wycofane w czasie 92.Sesji MKP w 2004 r.


PIERWSZA SESJA (1919 r.)

 1. Zalecenie dotyczące bezrobocia. NPP.
 2. Zalecenie dotyczące równorzędnego traktowania. NPP.
 3. Zalecenie dotyczące zapobiegania wąglikowi.
 4. Zalecenie dotyczące ochrony kobiet i dzieci przed zatruciem ołowiem.
 5. Zalecenie dotyczące inspekcji pracy (służba zdrowia). NPP.
 6. Zalecenie dotyczące białego fosforu. NPP.


 7. DRUGA SESJA (1920 r.)

 8. Zalecenie dotyczące ograniczenia czasu pracy w rybołówstwie.
 9. Zalecenie dotyczące ograniczenia czasu pracy w żegludze śródlądowej.
 10. Zalecenie dotyczące ustanowienia krajowych kodeksów marynarzy.
 11. Zalecenie dotyczące ubezpieczenia marynarzy na wypadek bezrobocia.

 12. Powrót do góry  TRZECIA SESJA (1921 r.)

 13. Zalecenie dotyczące bezrobocia w rolnictwie. NPP.
 14. Zalecenie dotyczące ochrony macierzyństwa w rolnictwie. NPP.
 15. Zalecenie dotyczące pracy nocnej kobiet w rolnictwie.
 16. Zalecenie dotyczące pracy nocnej dzieci i młodocianych w rolnictwie.
 17. Zalecenie dotyczące szkolnictwa technicznego w rolnictwie. NPP.
 18. Zalecenie dotyczące zakwaterowania i noclegów w rolnictwie. NPP.
 19. Zalecenie dotyczące zabezpieczenia społecznego w rolnictwie. NPP.
 20. Zalecenie dotyczące cotygodniowego odpoczynku w handlu. NPP.


 21. CZWARTA SESJA (1922 r.)

 22. Zalecenie dotyczące statystyk migracji. NPP.


 23. PIĄTA SESJA (1923 r.)

 24. Zalecenie dotyczące inspekcji pracy. NPP. 25. Powrót do góry  SZÓSTA SESJA (1924 r.)

 26. Zalecenie dotyczące rozwoju ułatwień na rzecz wykorzystania czasu wolnego pracowników.


 27. SIÓDMA SESJA (1925 r.)

 28. Zalecenie dotyczące odszkodowań za wypadki przy pracy. NPP.
 29. Zalecenie dotyczące jurysdykcji w sporach z tytułu odszkodowań za wypadki przy pracy. NPP.
 30. Zalecenie dotyczące chorób zawodowych. NPP.
 31. Zalecenie dotyczące traktowania pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy.


 32. ÓSMA SESJA (1926 r.)

 33. Zalecenie dotyczące ochrony emigrantów na pokładzie statku. NPP.


 34. DZIEWIĄTA SESJA (1926 r.)

 35. Zalecenie dotyczące repatriacji kapitanów i praktykantów.
 36. Zalecenie dotyczące ogólnych zasad inspekcji warunków pracy marynarzy.


 37. DZIESIĄTA SESJA (1927 r.)

 38. Zalecenie dotyczące ubezpieczenia na wypadek choroby. NPP.


 39. JEDENASTA SESJA (1928 r.)

 40. Zalecenie dotyczące metod ustalania płac minimalnych. NPP. 41. Powrót do góry  DWUNASTA SESJA (1929 r.)

 42. Zalecenie dotyczące zapobiegania wypadkom przy pracy.
 43. Zalecenie dotyczące urządzeń bezpieczeństwa maszyn. NPP.
 44. Zalecenie dotyczące ochrony dokerów przed wypadkami (wzajemność). NPP.
 45. Zalecenie dotyczące ochrony dokerów przed wypadkami (konsultacje z organizacjami). NPP.


 46. CZTERNASTA SESJA (1930 r.)

 47. Zalecenie dotyczące przymusu pośredniego pracy.
 48. Zalecenie dotyczące ograniczenia pracy przymusowej. NPP.
 49. Zalecenie dotyczące czasu pracy (hotele, itp.). NPP.
 50. Zalecenie dotyczące czasu pracy (teatry, itp.). NPP.
 51. Zalecenie dotyczące czasu pracy (szpitale, itp.) . NPP.


 52. SZESNASTA SESJA (1932 r.)

 53. Zalecenie dotyczące ochrony dokerów przed wypadkami (wzajemność). NPP. 54. Powrót do góry

 55. Zalecenie dotyczące dopuszczalnego wieku dzieci pracujących w zawodach nieprzemysłowych. NPP.


 56. SIEDEMNASTA SESJA (1933 r.)

 57. Zalecenie dotyczące biur pośrednictwa pracy. NPP.
 58. Zalecenie dotyczące ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa, starości i śmierci. NPP.


 59. OSIEMNASTA SESJA (1934 r.)

 60. Zalecenie dotyczące ubezpieczenia na wypadek bezrobocia oraz różnych form pomocy bezrobotnym.


 61. DZIEWIĘTNASTA SESJA (1935 r.)

 62. Zalecenie dotyczące bezrobocia młodocianych. NPP.


 63. DWUDZIESTA SESJA (1936 r.)

 64. Zalecenie dotyczące stopniowej likwidacji naboru. NPP.
 65. Zalecenie dotyczące corocznych płatnych urlopów.


 66. DWUDZIESTA PIERWSZA SESJA (1936 r.)

 67. Zalecenie dotyczące opieki nad marynarzami w portach.
 68. Zalecenie dotyczące czasu pracy na statkach i stanu załogi. NPP.


 69. DWUDZIESTA TRZECIA SESJA (1937 r.)

 70. Zalecenie dotyczące robót publicznych (współpraca międzynarodowa) . NPP. 71. Powrót do góry

 72. Zalecenie dotyczące robót publicznych (organizacja krajowa) . NPP.
 73. Zalecenie dotyczące minimalnego wieku (przedsięwzięcia rodzinne) . NPP.
 74. Zalecenie dotyczące przepisów o bezpieczeństwie w przemyśle budowlanym.
 75. Zalecenie dotyczące inspekcji pracy (budownictwo) . NPP.
 76. Zalecenie dotyczące współpracy w zapobieganiu wypadkom w przemyśle budowlanym.
 77. Zalecenie dotyczące szkolenia zawodowego w przemyśle budowlanym.


 78. DWUDZIESTA PIĄTA SESJA (1939 r.)

 79. Zalecenie dotyczące wyszkolenia zawodowego . NPP.
 80. Zalecenie dotyczące uregulowania pisemnych umów o pracę pracowników tubylczych. NPP.
 81. Zalecenie dotyczące inspekcji pracy pracowników tubylczych. NPP.
 82. Zalecenie dotyczące przyuczania. NPP. 83. Powrót do góry

 84. Zalecenie dotyczące rekrutacji, pośrednictwa i warunków pracy pracowników migrujących. NPP.
 85. Zalecenie dotyczące pracowników migrujących (współpraca między państwami) . NPP.
 86. Zalecenie dotyczące książek kontrolnych (transport drogowy) . NPP.
 87. Zalecenie dotyczące pracy nocnej (transport drogowy) . NPP.
 88. Zalecenie dotyczące metod regulacji czasu pracy (transport drogowy) . NPP.
 89. Zalecenie dotyczące odpoczynku (prywatni kierowcy) . NPP.


 90. DWUDZIESTA SZÓSTA SESJA (1944 r.)

 91. Zalecenie dotyczące zabezpieczenia dochodu.
 92. Zalecenie dotyczące zabezpieczenia społecznego (siły zbrojne). NPP.
 93. Zalecenie dotyczące opieki medycznej.
 94. Zalecenie dotyczące minimalnych norm polityki społecznej na terytoriach zależnych. NPP. 95. Powrót do góry

 96. Zalecenie dotyczące zatrudnienia w okresie przechodzenia od wojny do pokoju. NPP.
 97. Zalecenie dotyczące służb zatrudnienia. NPP.
 98. Zalecenie dotyczące robót publicznych (planowanie krajowe) . NPP


 99. DWUDZIESTA SIÓDMA SESJA (1945 r.)

 100. Zalecenie dotyczące minimalnych norm polityki społecznej na terytoriach zależnych (postanowienia uzupełniające). NPP


 101. DWUDZIESTA ÓSMA SESJA (1946 r.)

 102. Zalecenie dotyczące umów w zakresie zabezpieczenia społecznego marynarzy.
 103. Zalecenie dotyczące opieki medycznej nad osobami pozostającymi na utrzymaniu marynarzy.
 104. Zalecenie dotyczące wykształcenia zawodowego marynarzy. NPP.
 105. Zalecenie dotyczące zapewnienia załogom przez armatorów pościeli, przyborów do jedzenia i innych przedmiotów.


 106. DWUDZIESTA DZIEWIĄTA SESJA (1946 r.)

 107. Zalecenie dotyczące lekarskiego badania zdolności do zatrudnienia dzieci i młodocianych.
 108. Zalecenie dotyczące ograniczenia pracy nocnej dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych. 109. Powrót do góry  TRZYDZIESTA SESJA (1947 r.)

 110. Zalecenie dotyczące inspekcji pracy.
 111. Zalecenie dotyczące inspekcji pracy w przedsiębiorstwach górniczych i transportowych.


 112. TRZYDZIESTA PIERWSZA SESJA (1948 r.)

 113. Zalecenie dotyczące organizacji służby zatrudnienia.


 114. TRZYDZIESTA DRUGA SESJA (1949 r.)

 115. Zalecenie dotyczące postanowień o pracy w umowach zawieranych przez władze publiczne.
 116. Zalecenie dotyczące ochrony płacy.
 117. Zalecenie dotyczące pracowników migrujących (zrewidowane).
 118. Zalecenie dotyczące poradnictwa zawodowego. NPP.


 119. TRZYDZIESTA TRZECIA SESJA (1950 r.)

 120. Zalecenie dotyczące szkolenia zawodowego dorosłych, włącznie z inwalidami. NPP.


 121. TRZYDZIESTA CZWARTA SESJA (1951 r.)

 122. Zalecenie dotyczące metod ustalania płac minimalnych w rolnictwie. NPP.
 123. Zalecenie dotyczące ochrony pracowników migrujących w krajach i na terytoriach rozwijających się. NPP 124. Powrót do góry

 125. Zalecenie dotyczące układów zbiorowych.
 126. Zalecenie dotyczące dobrowolnego pojednawstwa i arbitrażu.


 127. TRZYDZIESTA PIĄTA SESJA (1952 r.)

 128. Zalecenie dotyczące płatnych urlopów w rolnictwie.
 129. Zalecenie dotyczące konsultacji i współpracy między pracodawcami i pracownikami na szczeblu przedsiębiorstwa.
 130. Zalecenie dotyczące ochrony macierzyństwa.


 131. TRZYDZIESTA SZÓSTA SESJA (1953 r.)

 132. Zalecenie dotyczące minimalnego wieku dopuszczenia do pracy w kopalniach węgla. NPP.
 133. Zalecenie dotyczące ochrony zdrowia pracowników w miejscach pracy.


 134. TRZYDZIESTA SIÓDMA SESJA (1954 r.)

 135. Zalecenie dotyczące płatnych urlopów.


 136. TRZYDZIESTA ÓSMA SESJA (1955 r.)

 137. Zalecenie dotyczące przystosowania i rehabilitacji zawodowej inwalidów.
 138. Zalecenie dotyczące ochrony pracowników migrujących w krajach i na terytoriach rozwijających się. NPP 139. Powrót do góry  TRZYDZIESTA DZIEWIĄTA SESJA (1956 r.)

 140. Zalecenie dotyczące szkolenia zawodowego w rolnictwie. NPP.
 141. Zalecenie dotyczące usług socjalnych dla pracowników.


 142. CZTERDZIESTA SESJA (1957 r.)

 143. Zalecenie dotyczące cotygodniowego odpoczynku w handlu i w biurach.
 144. Zalecenie dotyczące ochrony i integracji ludności tubylczej i innych grup ludności plemiennej i półplemiennej w krajach niezależnych. NPP.


 145. CZTERDZIESTA PIERWSZA SESJA (1958 r.)

 146. Zalecenie dotyczące zawartości apteczek pokładowych statków.
 147. Zalecenie dotyczące udzielania porad lekarskich w drodze radiowej statkom na morzu.
 148. Zalecenie dotyczące zatrudnienia marynarzy na statkach zarejestrowanych w obcych krajach. NPP.
 149. Zalecenie dotyczące warunków życia, pracy i bezpieczeństwa marynarzy w związku z rejestracją statków. NPP.
 150. Zalecenie dotyczące płac, czasu pracy i stanu załogi na statkach.


 151. CZTERDZIESTA DRUGA SESJA (1958 r.)

 152. Zalecenie dotyczące warunków pracy pracowników plantacji. NPP 153. Powrót do góry

 154. Zalecenie dotyczące dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu.


 155. CZTERDZIESTA TRZECIA SESJA (1959 r.)

 156. Zalecenie dotyczące pracowniczych służb zdrowia w przedsiębiorstwach.


 157. CZTERDZIESTA CZWARTA SESJA (1960 r.)

 158. Zalecenie dotyczące konsultacji i współpracy między władzami publicznymi i organizacjami pracodawców i pracowników na szczeblu branżowym i ogólnokrajowym.
 159. Zalecenie dotyczące ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym.


 160. CZTERDZIESTA PIĄTA SESJA (1961 r.)

 161. Zalecenie dotyczące mieszkań pracowniczych.


 162. CZTERDZIESTA SZÓSTA SESJA (1962 r.)

 163. Zalecenie dotyczące skrócenia czasu pracy.
 164. Zalecenie dotyczące szkolenia zawodowego. NPP.


 165. CZTERDZIESTA SIÓDMA SESJA (1963 r.)

 166. Zalecenie dotyczące zabezpieczenia maszyn.
 167. Zalecenie dotyczące rozwiązania stosunku pracy z inicjatywy pracodawcy. NPP.


 168. CZTERDZIESTA ÓSMA SESJA (1964 r.)

 169. Zalecenie dotyczące higieny pracy w handlu i biurach. 170. Powrót do góry

 171. Zalecenie dotyczące świadczeń w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 172. Zalecenie dotyczące polityki zatrudnienia.


 173. CZTERDZIESTA DZIEWIĄTA SESJA (1965 r.)

 174. Zalecenie dotyczące zatrudnienia kobiet mających obowiązki rodzinne. NPP.
 175. Zalecenie dotyczące najniższego wieku dopuszczenia do pracy pod ziemią w kopalniach.
 176. Zalecenie dotyczące warunków zatrudnienia młodocianych pod ziemią w kopalniach.


 177. PIĘĆDZIESIĄTA SESJA (1966 r.)

 178. Zalecenie dotyczące szkolenia zawodowego rybaków.
 179. Zalecenie dotyczące roli spółdzielni w rozwoju gospodarczym i społecznym krajów rozwijających się. NPP.


 180. PIĘĆDZIESIĄTA PIERWSZA SESJA (1967 r.)

 181. Zalecenie dotyczące ciężaru maksymalnego ładunków, dozwolonego przy przenoszeniu przez jednego pracownika.
 182. Zalecenie dotyczące utrzymywania łączności między dyrekcją a pracownikami w przedsiębiorstwie.
 183. Zalecenie dotyczące rozpatrywania skarg w przedsiębiorstwie. 184. Powrót do góry

 185. Zalecenie dotyczące świadczeń w razie inwalidztwa, na starość i w razie śmierci żywiciela rodziny.


 186. PIĘĆDZIESIĄTA DRUGA SESJA (1968 r.)

 187. Zalecenie dotyczące poprawy warunków życia i pracy dzierżawców, połowników oraz pracowników rolnych podobnych kategorii.


 188. PIĘĆDZIESIĄTA TRZECIA SESJA (1969 r.)

 189. Zalecenie dotyczące inspekcji pracy w rolnictwie.
 190. Zalecenie dotyczące opieki lekarskiej i zasiłków chorobowych.


 191. PIĘĆDZIESIĄTA CZWARTA SESJA (1970 r.)

 192. Zalecenie dotyczące ustalania płac minimalnych, zwłaszcza w odniesieniu do krajów rozwijających się.
 193. Zalecenie dotyczące specjalnych programów zatrudnienia i szkolenia młodzieży w celach rozwoju.


 194. PIĘĆDZIESIĄTA PIĄTA SESJA (1970 r.)

 195. Zalecenie dotyczące szkolenia zawodowego marynarzy.
 196. Zalecenie dotyczące udogodnień socjalno-kulturalnych dla marynarzy w portach i na morzu.
 197. Zalecenie dotyczące problemów zatrudnienia wynikających z postępu technicznego na statku.
 198. Zalecenie dotyczące klimatyzacji pomieszczenia załogi i niektórych innych pomieszczeń na statku. 199. Powrót do góry

 200. Zalecenie dotyczące zwalczania szkodliwych hałasów w pomieszczeniu załogi i na stanowiskach pracy na statku.
 201. Zalecenie dotyczące zapobiegania wypadkom marynarzy przy pracy.


 202. PIĘĆDZIESIĄTA SZÓSTA SESJA (1971 r.)

 203. Zalecenie dotyczące ochrony przedstawicieli pracowników w przedsiębiorstwach i przyznania im ułatwień.
 204. Zalecenie dotyczące ochrony przed niebezpieczeństwem zatrucia benzenem.


 205. PIĘĆDZIESIĄTA ÓSMA SESJA (1973 r.)

 206. Zalecenie dotyczące społecznych następstw wprowadzenia nowych metod w czynnościach manipulacyjnych ładunkami w portach.
 207. Zalecenie dotyczące najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia.


 208. PIĘĆDZIESIĄTA DZIEWIĄTA SESJA (1974 r.)

 209. Zalecenie dotyczące zapobiegania i kontroli ryzyka zawodowego, spowodowanego przez substancje i czynniki rakotwórcze.
 210. Zalecenie dotyczące płatnego urlopu szkoleniowego.


 211. SZEŚĆDZIESIĄTA SESJA (1975 r.)

 212. Zalecenie dotyczące organizacji pracowników rolnych i ich roli w rozwoju gospodarczym i społecznym.
 213. Zalecenie dotyczące roli poradnictwa i kształcenia zawodowego w rozwoju zasobów ludzkich. 214. Powrót do góry

 215. Zalecenie dotyczące pracowników migrujących.


 216. SZEŚĆDZIESIĄTA PIERWSZA SESJA (1976 r.)

 217. Zalecenie dotyczące trójstronnych konsultacji w zakresie wprowadzania życie międzynarodowych norm pracy oraz przedsięwzięć krajowych związanych z działalnością Międzynarodowej Organizacji Pracy.


 218. SZEŚĆDZIESIĄTA DRUGA SESJA (1976 r.)

 219. Zalecenie dotyczące ochrony młodocianych marynarzy.
 220. Zalecenie dotyczące ciągłości zatrudnienia marynarzy.
 221. Zalecenie dotyczące poprawy norm na statkach handlowych.


 222. SZEŚĆDZIESIĄTA TRZECIA SESJA (1977 r.)

 223. Zalecenie dotyczące ochrony pracowników przed zagrożeniami zawodowymi w miejscach pracy, spowodowanymi zanieczyszczeniem powietrza, hałasem i wibracją.
 224. Zalecenie dotyczące zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego.


 225. SZEŚĆDZIESIĄTA CZWARTA SESJA (1978 r.)

 226. Zalecenie dotyczące roli, zadań i organizacji administracji pracy.
 227. Zalecenie dotyczące procedur określania warunków zatrudnienia w służbie publicznej.


 228. SZEŚĆDZIESIĄTA PIĄTA SESJA (1979 r.)

 229. Zalecenie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w przeładunkach portowych. 230. Powrót do góry

 231. Zalecenie dotyczące czasu pracy i wypoczynku w transporcie drogowym.


 232. SZEŚĆDZIESIĄTA SZÓSTA SESJA (1980 r.)

 233. Zalecenie dotyczące pracowników w starszym wieku.


 234. SZEŚĆDZIESIĄTA SIÓDMA SESJA (1981 r.)

 235. Zalecenie dotyczące popierania rokowań zbiorowych.
 236. Zalecenie dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia pracowników i środowiska pracy
 237. Zalecenie dotyczące równości szans i traktowania pracowników obu płci: pracowników mających obowiązki rodzinne.


 238. SZEŚĆDZIESIĄTA ÓSMA SESJA (1982 r.)

 239. Zalecenie dotyczące rozwiązania stosunku pracy z inicjatywy pracodawcy.


 240. SZEŚĆDZIESIĄTA DZIEWIĄTA SESJA (1983 r.)

 241. Zalecenie dotyczące ustanowienia międzynarodowego systemu zachowania praw w zakresie zabezpieczenia społecznego.
 242. Zalecenie dotyczące rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych.


 243. SIEDEMDZIESIĄTA SESJA (1984 r.)

 244. Zalecenie dotyczące polityki zatrudnienia.


 245. SIEDEMDZIESIĄTA PIERWSZA SESJA (1985 r.)

 246. Zalecenie dotyczące statystyki pracy. 247. Powrót do góry

 248. Zalecenie dotyczące pracowniczych służb zdrowia.


 249. SIEDEMDZIESIĄTA DRUGA SESJA (1986 r.)

 250. Zalecenie dotyczące bezpieczeństwa w stosowaniu azbestu.


 251. SIEDEMDZIESIĄTA CZWARTA SESJA (1987 r.)

 252. Zalecenie dotyczące udogodnień socjalno-kulturalnych dla marynarzy na morzu i w porcie.
 253. Zalecenie dotyczące repatriacji marynarzy.


 254. SIEDEMDZIESIĄTA PIĄTA SESJA (1988 r.)

 255. Zalecenie dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia w budownictwie.
 256. Zalecenie dotyczące popierania zatrudnienia i ochrony przed bezrobociem.


 257. SIEDEMDZIESIĄTA SIÓDMA SESJA (1990 r.)

 258. Zalecenie dotyczące bezpieczeństwa przy używaniu substancji chemicznych w pracy.
 259. Zalecenie dotyczące pracy nocnej.


 260. SIEDEMDZIESIĄTA ÓSMA SESJA (1991 r.)

 261. Zalecenie dotyczące warunków pracy w hotelach, restauracjach i podobnych zakładach.


 262. SIEDEMDZIESIĄTA DZIEWIĄTA SESJA (1992 r.)

 263. Zalecenie dotyczące ochrony roszczeń pracowników w wypadku niewypłacalności pracodawcy. 264. Powrót do góry


  OSIEMDZIESIĄTA SESJA (1993 r.)

 265. Zalecenie dotyczące zapobiegania poważnym wypadkom przemysłowym.


 266. OSIEMDZIESIĄTA PIERWSZA SESJA (1994 r.)

 267. Zalecenie dotyczące pracy w niepełnym wymiarze czasu.
 268. OSIEMDZIESIĄTA DRUGA SESJA (1995 r.)

 269. Zalecenie dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia w kopalniach.


 270. OSIEMDZIESIĄTA TRZECIA SESJA (1996 r.)

 271. Zalecenie dotyczące domowej pracy nakładczej.


 272. OSIEMDZIESIĄTA CZWARTA SESJA (1996 r.)

 273. Zalecenie dotyczące inspekcji pracy (marynarzy).
 274. Zalecenie dotyczące rekrutacji i zatrudnienia marynarzy.
 275. Zalecenie dotyczące wynagrodzenia i godzin pracy marynarzy oraz tworzenia załóg na statkach.


 276. OSIEMDZIESIĄTA PIĄTA SESJA (1997 r.)

 277. Zalecenie dotyczące prywatnych biur pośrednictwa pracy.


 278. OSIEMDZIESIĄTA SZÓSTA SESJA (1998 r.)

 279. Zalecenie dotyczące wspierania tworzenia miejsc pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach.


 280. OSIEMDZIESIĄTA SIÓDMA SESJA (1999 r.)

 281. Zalecenie dotyczące zakazu i natychmiastowej eliminacji najgorszych form pracy dzieci. 282. Powrót do góry


  OSIEMDZIESIĄTA ÓSMA SESJA (2000 r.)

 283. Zalecenie dotyczące rewizji zalecenia dotyczącego ochrony macierzyństwa z 1952 r.


 284. OSIEMDZIESIĄTA DZIEWIĄTA SESJA (2001 r.)

 285. Zalecenie dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia w rolnictwie.


 286. DZIEWIĘĆDZIESIĄTA SESJA (2002 r.)

 287. Zalecenie dotyczące promocji spółdzielczości.
 288. Zalecenie dotyczące rejestru chorób zawodowych .


 289. DZIEWIĘĆDZIESIĄTA DRUGA SESJA (2004 r.)

 290. Zalecenie dotyczące rozwoju zasobów ludzkich: Kształcenia, szkolenia i kształcenia ustawicznego.


 291. DZIEWIĘĆDZIESIĄTA TRZECIA SESJA (2005 r.)

 292. Zalecenie dotyczące .


 293. DZIEWIĘĆDZIESIĄTA CZWARTA SESJA - MORSKA (2006 r.)  DZIEWIĘĆDZIESIĄTA PIĄTA SESJA (2006 r.)

 294. Zalecenie dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy.
 295. Zalecenie dotyczące stosunku pracy.


 296. DZIEWIĘĆDZIESIĄTA SZÓSTA SESJA (2007 r.)

 297. Zalecenie dotyczące pracy w sektorze rybołówstwa.


 298. DZIEWIĘĆDZIESIĄTA DZIEWIĄTA SESJA (2010 r.)

 299. Zalecenie dotyczące HIV i AIDS w środowisku pracy.


 300. SETNA SESJA (2011 r.)

 301. Zalecenie dotyczące pracowników domowych.


 302. STO PIERWSZA SESJA (2012 r.)

 303. Zalecenie dotyczące podstawy zabezpieczenia socjalnego.


 304. STO TRZECIA SESJA (2014 r.)

 305. Zalecenie dotyczące środków uzupełniających na rzecz skutecznej likwidacji pracy przymusowej.


 306. STO CZWARTA SESJA (2015 r.)

 307. Zalecenie dotyczące przechodzenia z gospodarki nieformalnej do gospodarki formalnej,